Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 36764 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta

Aktualny wersja BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Szukana frazailośćrodzaj 


Spośród znalezionych dokumentów wyświetlono od 1 do 1033

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-30
Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu mostu drogowego przez rzekę Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Mostowa, km 0+391 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61".
Nieaktualne [do 2015-07-10 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Załącznik - opracowanie pn. Ocena aktualnej nośności wraz z raportem z przeglądu szczegółowego obiektu: "Most drogowy przez rzekę Narew w Ostrołęce w ciągu DK nr 61, ul. Mostowa, km 0+391"

[ Pobierz ]
Formularz ofertowy

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-10
Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
na wykonanie koncepcji projektowej dróg:
- od ronda im. majora Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" (skrzyżowanie drogi krajowej nr 61 - ul. Warszawska z drogą wojewódzką nr 544 - ul. Brzozowa) do ronda im. Jana Radomskiego (skrzyżowanie ulicy Goworowskiej z Aleją ks. Jerzego Popiełuszki) wraz z przeprawą mostową przez rzekę Narew w Ostrołęce,
- drogi tzw. Nowopomian do skrzyżowania z ulicą Goworowską i ulicą Brata Zenona Żebrowskiego w Ostrołęce
oraz
- ulicy kontradmirała Włodzimierza Steyera na odcinku od ronda im. Zofii Niedziałkowskiej do ronda im. Zbawiciela Świata,
- ulicy kontradmirała Włodzimierza Steyera "bis" na odcinku od ronda Zbawiciela Świata do skrzyżowania z ulicą gen. Władysława Sikorskiego, wzdłuż budynków nr 2 ÷ 16.
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Regionalny Instrument Terytorialny".
Nieaktualne [do 2015-06-23 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Formularz ofertowy

[ Pobierz ]
Oświadczenie

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-12
Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
dla zadania pn: Remont urządzeń dylatacyjnych na moście stalowym w ciągu ulicy Obozowej w Ostrołęce.
Nieaktualne [do 2015-05-30 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Zał. 1 - projekt wykonawczy

[ Pobierz ]
Zał. 2 - szczegółowe specyfikacje techniczne

[ Pobierz ]
Zał. 3 - kosztorys ofertowy

[ Pobierz ]
Zał. 4 - przedmiar robót

[ Pobierz ]
Zał. 5 - projekt umowy

[ Pobierz ]
Zał. 6 - formularz oferty

[ Pobierz ]
Zał. 7 - druk - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

[ Pobierz ]
Zał. 8 - druk - wykaz wykonanych usług

[ Pobierz ]
Zał. 9 - druk - oświadczenia o posiadanych uprawnieniach budowlanych

[ Pobierz ]
z dnia 2015-05-04
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
na: "Przebudowa pasa drogowego ulic gen.I.Prądzyńskiego i Inwalidów Wojennych w Ostrołęce - budowa i remont miejsc postojowych", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2015-05-19 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
PW - opis, rys.2,3 - projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny

[ Pobierz ]
- rys. 4-8

[ Pobierz ]
Projekt stałej organizacji ruchu

[ Pobierz ]
SST

[ Pobierz ]
Przedmiary robót

[ Pobierz ]
z dnia 2015-04-28
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
na: "Remont pomieszczeń biurowych wraz z korytarzem w budynku położonym przy ul. Gen.Armii A.Gorbatowa 15 w Ostrołęce", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2015-05-14 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
Szkic sytuacyjny

[ Pobierz ]
Specyfikacje techniczne

[ Pobierz ]
Przedmiar robót

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

[ Pobierz ]
z dnia 2015-03-25
Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
dot.wykonania usługi polegającej na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ostrołęki z miejsc i budynków wskazanych przez Zamawiającego.
Nieaktualne [do 2015-04-10 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Wybór oferty

[ Pobierz ]
z dnia 2015-02-26
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
na: "Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego na ulicach miasta Ostrołęki", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2015-03-09 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
ST

[ Pobierz ]
z dnia 2014-11-24
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
na zadanie pn.: "Dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Ostrołęki", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-12-04 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
z dnia 2014-09-17
Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
dot.sporządzenia dokumentacji rozgraniczeniowej działki Nr 50233 z działkami sąsiednimi tj. 50221 i 20232 położonymi na terenie miasta Ostrołęki przy ul. Cichej.
Nieaktualne [do 2014-09-30 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Formularz ofertowy

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-28
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
na zadanie pn.: "Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-09-12 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
PB - architektoniczny

[ Pobierz ]
- rysunki

[ Pobierz ]
PW - branża sanitarna

[ Pobierz ]
PW - branża elektryczna

[ Pobierz ]
ST

[ Pobierz ]
Przedmiary robót

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 09.09.2014 r.

[ Pobierz ]
z dnia 2014-08-08
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
na zadanie pn.: "Zimowe utrzymanie dróg i parkingów na terenie miasta Ostrołęki", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-09-16 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-18
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
na zadanie pn.: "Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul.Partyzantów 3 w Ostrołęce wraz z otaczającą infrastrukturą", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-08-05 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
Projekt remontu

[ Pobierz ]
- rys.1- plan zagospodarowania terenu

[ Pobierz ]
- rys.2- 8

[ Pobierz ]
Specyfikacje techniczne

[ Pobierz ]
Przedmiary robót

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 24.07.2014

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 25.07.2014

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie treści SIWZ 31.07.2014

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-15
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
na zadanie pn.: "Modernizacja i rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrołęce" realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-07-30 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
Projekt zagospodarowania terenu

[ Pobierz ]
- rysunki

[ Pobierz ]
PB - architektura, cz.1

[ Pobierz ]
- cz.2

[ Pobierz ]
PB - konstrukcja

[ Pobierz ]
PBW - instalacje sanitarne- opis,rys.s1-s4

[ Pobierz ]
- rys. s5-s14, załączniki

[ Pobierz ]
PBW - Przyłącze kan.deszczowej i drenaż opaskowy

[ Pobierz ]
PBW - węzeł ciepłowniczy

[ Pobierz ]
PBW - instalacje elektryczne - cz.1

[ Pobierz ]
- cz. 2

[ Pobierz ]
- cz.3

[ Pobierz ]
PBW - instalacje elektryczne - węzeł ciepłowniczy

[ Pobierz ]
SST

[ Pobierz ]
Przedmiary robót

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie treści SIWZ 21.07.2014

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie treści SIWZ 25.07.2014

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-11
Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
dot. emisji ogłoszeń w prasie lokalnej, promujących projekt "Spr@wny Urząd" oraz eusługi wśród obywateli - 20 emisji.
Nieaktualne [do 2014-07-22 10:15:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Formularz ofertowy

[ Pobierz ]
Wybór oferty

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-11
Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
dot. emisji ogłoszeń w prasie lokalnej, promujących projekt "Spr@wny Urząd" oraz eusługi wśród obywateli - 10 emisji.
Nieaktualne [do 2014-07-22 10:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Formularz ofertowy

[ Pobierz ]
Wybór oferty

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-10
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
na zadanie pn.: "Budowa ulicy Otok w Ostrołęce" wraz z budową odwodnienia, oświetlenia ulicznego, przebudową kolizji elektroenergetycznych NN oraz budową brakujących przyłączy wodno-kanalizacyjnych, przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-07-25 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
PW - branża drogowa

[ Pobierz ]
- rys.2 - plan sytuacyjny

[ Pobierz ]
- rys.3 - plansza tyczenia wysokościowego

[ Pobierz ]
- rys.4-5 - niweleta, przekroje normalne

[ Pobierz ]
- rys. 6-7 - plansza wycinki,plansza tyczenia osi

[ Pobierz ]
- rys. 8-9 - plansza uzbrojenia, plansza rozbiórek

[ Pobierz ]
Projekt stałej organizacji ruchu

[ Pobierz ]
PW - branża sanitarna - opis, proj.zagospodarowania terenu

[ Pobierz ]
- rys. 2-4 - profile sieci

[ Pobierz ]
- rys. 5-17 schematy, studnie, wpusty

[ Pobierz ]
PW - branża elektryczna - budowa oświetlenia ulicznego

[ Pobierz ]
- przebudowa kolizji elektroenergetycznych

[ Pobierz ]
BIOZ

[ Pobierz ]
SST

[ Pobierz ]
Przedmiary robót

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-09
Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
dot. wykonania materiałów informacyjno - promocyjnych dla Urzędu Miasta Ostrołęki wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Nieaktualne [do 2014-07-18 10:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Formularz ofertowy

[ Pobierz ]
2014.07.14 Zmiana treści zapytania cenowego

[ Pobierz ]
Wybór oferty

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-07
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
na zadanie pn.: "Realizacja usług szkoleniowych, doradczych i programistycznych dla Urzędu Miasta Ostrołęki w ramach realizacji projektu pn. "Spr@wny Urząd"współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V.dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej", przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-07-21 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

[ Pobierz ]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

[ Pobierz ]
z dnia 2014-07-01
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
na zadanie pn.: "Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN) w mieście Ostrołęka, przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-08-07 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

[ Pobierz ]
z dnia 2014-06-27
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
na zadanie pn.: "Budowa ulicy Koszarowej w Ostrołęce" wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci wodociągowej, przetarg nieograniczony
Nieaktualne [do 2014-07-15 11:30:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
SIWZ

[ Pobierz ]
PW - branża drogowa - opis,plan sytuacyjny

[ Pobierz ]
- profil podłużny - niweleta

[ Pobierz ]
- plan sytuacyjno-wys., przekroje normalne

[ Pobierz ]
- plan tyczenia, plansza uzbrojenia, plansza robót rozbiórkowych

[ Pobierz ]
- zagospodarowanie terenu

[ Pobierz ]
Stała organizacja ruchu

[ Pobierz ]
BIOZ

[ Pobierz ]
PW - branża sanitarna - cz.1

[ Pobierz ]
- cz.2

[ Pobierz ]
PW - branża elektryczna - cz.1

[ Pobierz ]
- cz.2 - rysunki

[ Pobierz ]
Projekt zagospodarowania zielenią

[ Pobierz ]
SST

[ Pobierz ]
Przedmiary robót

[ Pobierz ]
Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyświetlono 1033 pozycji spośród 4935 dokumentów znajdujących się w bazie.

   

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2015-06-30 15:56:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008