Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 2093 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Strategia Oświatowa Miasta Ostrołęki na lata 2014 - 2020

Strategia Oświatowa Miasta Ostrołęki na lata 2014 - 2020

Szeroko rozumiana edukacja społeczeństwa od lat stanowi jeden z najważniejszych obszarów funkcjonowania Miasta Ostrołęki, który warunkuje rozwój naszej jednostki samorządu terytorialnego. Ważne miejsce poświęcono temu obszarowi w Strategii Rozwoju Miasta na lata 2013-2020. W konsekwencji zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych wpływających na funkcjonowanie systemu oświaty w Mieście Ostrołęce, zdecydowano o stworzeniu odrębnego dokumentu odnoszącego sięw całości do tego obszaru. Jednakże, aby jego zapisy przyniosły zaplanowane i wymierne efekty, konieczne jest spełnienie trzech postulatów: partnerstwa, planowania i zarządzania, co wydaje się niezbędne dla sukcesywnego wdrażania oraz monitorowania realizacji zaplanowanych działań. Właściwy proces wdrażania strategii wymaga połączenia wysiłków wielu instytucji, organizacji i osób. Zasadnicza odpowiedzialność w tej kwestii spoczywa jednak na jednostce samorządu terytorialnego.

Prace nad Strategią Oświatowąodbywały się w ramach cyklicznych spotkań zespołu ekspertów wskazanego do realizacji tego zadania Zarządzeniem Nr 398/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania strategii oświatowej Miasta Ostrołęki na lata 2014-2020. Na zaproszenie Pana Janusza Kotowskiego, Prezydenta Miasta Ostrołęki do pracy w zespole zaangażowani zostali przedstawiciele środowisk związanych z oświatą, a także działających na rzecz oświaty. W celu konsultacji kluczowego elementu strategii jakim jest obszar pomocy psychologiczno–pedagogicznej, wykorzystano wiedzę i doświadczenie specjalistów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostrołęce. Ponadto wsparcie merytoryczne przy tworzeniu strategii zapewnili pracownicy naukowi Katedry Organizacji i Zarządzania Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na treść Strategii Oświatowej Miasta Ostrołęki oraz określenie kierunków przyszłych działańwpływ miały ponadto osoby fizyczne i prawne oraz środowiska związane z ostrołęcką oświatą, wśród których należy wymienić: rodziców, rady pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi ostrołęckich szkół i placówek oświatowych, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce czy organizacje społeczne. Biorąc pod uwagęwielorakie powiązania zadań oświatowych ze środowiskiem pracodawców, uwzględniono opinie lokalnych przedsiębiorców i Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce. Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, zwrócono sięz prośbą o wyrażenie opinii także do Komendy Miejskiej Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, prokuratury i sądów. Przy opracowywaniu dokumentu kierowano się również opiniami lokalnych liderów. Do wszystkich wyżej wymienionych osób oraz organizacji skierowane zostały ankiety, których celem było uzyskanie wiarygodnych i obiektywnych opinii o sytuacji oświaty w naszym mieście. Na każdym etapie tworzenia dokumentu z ekspertami współpracowali radni i pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ostrołęki, którzy służyli pomocą, udostępniając materiały źródłowe i własne opracowania, będące podstawą do sporządzenia diagnozy sektora oświaty.

Wyniki szeregu przeprowadzonych analiz posłużyły do sprecyzowania misji i określenia priorytetów – kierunków polityki oświatowej Miasta Ostrołęki na lata 2014 - 2020. Zostały one przedłożone do konsultacji społecznych. Zgłoszone wnioski i uwagi oraz wszystkie propozycje zmian, sformułowane podczas panelu dyskusyjnego, zostały szczegółowo przeanalizowane i uwzględnione.

Strategia Oświatowa Miasta Ostrołęki będzie realizowana w głównych obszarach określonych poprzez priorytety - kierunki polityki oświatowej. Uzupełnieniem dla nich są cele strategiczne, w ramach których wyodrębniono konkretne zadania operacyjne. Stanąsięone podstawą realizacji sześcioletniego planu działańi podejmowania stosownych decyzji, w tym finansowych.

Strategia ma charakter ramowy i otwarty. Wskazuje kierunki działania i główne obszary, jednakże każda inicjatywa, która powstanie w trakcie jej obowiązywania, może poszerzać jej zakres, uzupełniać bądź korygować zamierzenia, w zależności od zmieniających się potrzeb lub uwarunkowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.


Załączniki do strony:


[ POBIERZ ]
Strategia Oświatowa Miasta Ostrołęki na lata 2014 - 2020

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2014-09-25 10:00:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008