Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 2093 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Strategia Rozwoju Miasta 2000-2010

Strategia Rozwoju Miasta 2000-2010

Podstawą działania władz lokalnych powinna być jasno określona polityka, planowe i skoordynowane działania na rzecz rozwoju lokalnego systemu gospodarczego, poprawy warunków życia i pracy mieszkańców oraz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Jednym z narzędzi takich działań jest strategia czyli kompleksowa i perspektywiczna koncepcja rozwoju miasta, określająca cele oraz drogi ich osiągania. Jest to podstawowy, planistyczny, instrument zarządzania miastem, niezbędny do ubiegania się o środki finansowe Unii Europejskiej oraz inne zewnętrzne źródła zasilające budżet.

"Strategia Rozwoju Miasta Ostrołęki do 2010 roku" została przyjęta do realizacji przez Radę Miejską Uchwałą Nr 262/XXVI/2000 w dn. 27.10.2000 r.

Dokument ten został opracowany przy udziale konsultantów oraz Zespołu Lokalnych Liderów w skład którego weszli: przedstawiciele środowisk twórczych i zawodowych, duchowieństwa, klubów radnych, biznesu, lokalnych instytucji pozarządowych, Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta oraz władze Miasta Ostrołęki.

Strategia Rozwoju Miasta nie należy do grupy dokumentów planistycznych, które raz ustalone nie podlegają większym przemianom. Przedstawia pewną wizję i wyznacza drogi do jej osiągnięcia lecz oparte na realiach występujących w chwili jej tworzenia opisanych w diagnozie stanu miasta. Podlega też pewnym modyfikacjom tak jak i przemianom ulega miasto, które dzięki swym mieszkańcom i ich potrzebom jest żywym organizmem.

Dlatego też Strategia wymaga stałego minitoringu oraz okresowych konsultacji społecznych. Pierwszy raport opisujący stopień realizacji strategii opracowany został w 2003 roku. Natomiast w roku 2005 zwróciliśmy się do lokalnej społeczności oraz poszczególnych grup społecznych, będących odpowiednikami uczestników prac nad Strategią, z prośbą o konsultację zapisów ujętych w dokumencie oraz ich ewentualnych zmian. Ankieta umieszczona została w Internecie oraz rozesłana do urzędów administracji publicznej (wydziałów, referatów, biur, centrów, ośrodków), zarządów osiedli, stowarzyszeń, funduszy, organizacji pozarządowych oraz organizacji i podmiotów gospodarczych.

Uwagi i sugestie respondentów dotyczyły uwzględnienia w strategii miasta zapisów regulujących m.in. kwestie koordynacji połączeń kolejowych z komunikacja miejską, udziału miasta w rewitalizacji węzła kolejowego Ostrołęka, wzmocnienia działań dotyczących infrastruktury transportowej tj. połączenia obwodnicy z nowym mostem, rozważenia możliwości szerszego wykorzystania unijnych środków z przeznaczeniem ich na kanalizację osiedli zlokalizowanych za Narwią w połączeniu z sąsiednimi gminami, zakupu ekologicznych, niskopodłogowych autobusów miejskich z monitoringiem, rozwoju sieci lokalnej komunikacji zbiorowej w celu związania miasta Ostrołęki z ościennymi gminami oraz promowania walorów turystycznych regionu wśród mieszkańców miasta i gości z zewnątrz, wprowadzenia programu strategicznego - rozwiązywanie problemów społecznych, rozszerzenia międzynarodowej wymiany kulturalnej w ramach umów partnerskich miasta i stworzenia nowej koncepcji obchodów Święta Miasta.

W ten sposób powstał dokument aktualizujący zapisy ujęte w strategii miasta przyjęty uchwałą nr 422/XLVII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 08 grudnia 2005 roku zmieniającą uchwałę w sprawie "Strategii Rozwoju Miasta Ostrołęki do 2010 r."

Uchwalone zmiany dotyczą terminów realizacji poszczególnych zadań, korekt w treści opisujących zadania oraz wprowadzają dwa nowe programy strategiczne tj. "Rewitalizacja miasta Ostrołęki" i "Rozwiązywanie problemów społecznych" jak również nowe zadania strategiczne.

Ponadto wykreślone też zostaje jedno zadanie pod nazwą "Zainicjowanie współpracy i Spotkań Miast Królewskich", co zostało już zatwierdzone przez Radę Miasta przy raportowaniu strategii.

Konstrukcja dokumentu opiera się na wizji rozwoju, będącej określeniem pożądanego obrazu miasta jaki chcemy osiągnąć w perspektywie, dla której opracowano strategię. Wizerunek ten został następnie rozpisany na trzy cele strategiczne, w których wyodrębniono programy strategiczne, w nich zaś określone zostały zadania mające zapewnić osiągnięcie wizji miasta. Realizacja tych zadań monitorowana jest w sposób ciągły przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta, którym zadania zostały powierzone, zaś raporty ze stanu realizacji strategii z aktualizacją diagnozy stanu miasta przygotowywane są w okresach trzyletnich.

Wizja rozwoju

OSTROŁĘKA - SAMORZĄDNE I PRZEDSIĘBIORCZE MIASTO,
WIERNE TRADYCJOM, PRZYJAZNE LUDZIOM I BIZNESOWI

Cel strategiczny: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE

 • Zwiększenie otwartości komunikacyjnej miasta
  • Poprawa połączeń komunikacyjnych (kolejowych i kołowych) z Warszawą i najbliższym otoczeniem (m.in. "Szalony Kurp")
  • Poprawa zewnętrznego systemu komunikacyjnego (modernizacja drogi 61 i 53, połączenie drogowe przez Wyszków, budowa lotniska sportowego)
  • Przebudowa wewnętrznego systemu komunikacyjnego miasta (obwodnica, nowe drogi, progi zwalniające, ścieżki rowerowe, itp.)
  • Koordynacja połączeń komunikacji kolejowo-autobusowej
 • Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców
  • Stworzenie systemu stypendialnego dla młodzieży
  • Inicjowanie i wspieranie działań w celu utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, filii renomowanej wyższej uczelni państwowej lub Mazowieckiej Wyższej Szkoły Zawodowej
  • Rozwój systemu doskonalenia zawodowego (w szczególności oferty dla osób bezrobotnych lub zagrożonych utratą pracy)
  • Podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych
  • Zwiększenie dostępności do Internetu
  • Opracowanie i wprowadzenie modułu zajęć z edukacji regionalnej
 • Poprawa bezpieczeństwa w mieście
  • Stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego dla młodzieży
  • Stworzenie systemu monitorowania miejsc szczególnie niebezpiecznych
  • Miejski program przeciwdziałania patologii społecznej (przede wszystkim narkomanii i alkoholizmowi)
  • Program likwidacji barier architektonicznych
 • Poprawa środowiska naturalnego
  • Wprowadzenie systemu segregacji i zagospodarowania odpadów komunalnych
  • Zmniejszenie uciążliwości zapachowej
  • Ograniczenie emisji niskiej i hałasu komunikacyjnego
  • Zwiększenie i poprawa stanu zagospodarowania terenów zielonych w mieście
  • Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców
 • Poprawa wizerunku miasta
  • Wykreowanie systemu identyfikacji miasta
  • Uporządkowanie przestrzeni i poprawa estetyki miasta
  • Przygotowanie wizualnego systemu informacji w mieście
  • Poprawa polityki informacyjnej (wewnętrznej i zewnętrznej) o mieście
 • Aktywizacja i innowacyjność społeczności lokalnej i władz miasta
  • Wspieranie inicjatyw samopomocowych
  • Kontraktowanie usług w organizacjach pozarządowych
  • Promocja ciekawych inicjatyw oraz aktywności gospodarczej i społecznej mieszkańców (np. konkurs na przedsiębiorcę i społecznika roku, produkt roku, itp.)
  • Animacja międzynarodowych kontaktów kulturalnych, gospodarczych i społecznych
  • Lobbing na rzecz rozwoju miasta i subregionu
 • Rozwój zasobów mieszkaniowych miasta
  • Kompleksowe przygotowanie terenów pod rozwój mieszkalnictwa
  • Opracowanie programu remontów i modernizacji zasobów komunalnych
  • Wspieranie różnorodnych form budownictwa mieszkaniowego (w szczególności spółdzielczego i TBS)
  • Inwentaryzacja nie zagospodarowanych zasobów mieszkaniowych
 • Wzmocnienie wyposażenia infrastrukturalnego miasta
  • Modernizacja stacji uzdatniania wody
  • Wymiana wodociągowych rur azbestowych
  • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • Rozbudowa mediów infrastrukturalnych
  • Budowa brakującej części wału przeciwpowodz.
  • Budowa zbiornika retencyjnego dla potrzeb rekreacji
 • Rewitalizacja miasta Ostrołęki
  • opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla wyznaczonego obszaru problemowego
 • Rozwiązywanie problemów społecznych
  • Minimalizowanie skutków ubostwa
  • Aktywizacja osób bezrobotnych i minimalizowanie skutków bezrobocia
  • Ciągły rozwój i modyfikowanie istniejącego systemu pomocy dziecku i rodzinie
  • Doskonalenie systemu zapobiegania marginalizacji grup społecznych, w tym osób bezdomnych, uzależnionych, uchodźców, Romów
  • Wyrównywanie szans i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnospraw

Cel strategiczny: DYNAMIZACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 • Wzmocnienie lokalnego systemu gospodarczego
  • Zwiększenie otwartości gospodarki lokalnej na zewnątrz (promocja gospodarcza, wspieranie ponad lokalnych i międzynarodowych kontaktów biznesowych)
  • Przyciąganie firm i inwestorów (przygotowane tereny inwestycyjne, marketing terytorialny, katalog ofert inwestycyjnych)
  • Organizacja strefy rozwoju gospodarczego (strefa przedsiębiorczości)
  • Integracja środowiska biznesu, wspieranie kooperacji i współpracy lokalnych przedsiębiorstw (rozwój sieci)
  • Wspieranie i koordynowanie nierynkowych usług około biznesowych
  • Stworzenie przejrzystej lokalnej polityki fiskalnej wobec sektora MSP (podatki i opłaty lokalne)
  • Wspieranie rozwoju systemu pożyczek dla nowopowstających podmiotów i gwarancji kredytowych dla lokalnego MSP
  • Animacja i rozwój usług dla "przemysłu III wieku" (specjalistyczne lecznictwo, usługi opiekuńcze, rehabilitacja dla osób w wieku poprodukcyjnym oraz osób niepełnosprawnych)
  • Rozwój systemu informacji i doradztwa technologicznego
  • Opracowanie Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Ostrołęce
 • Edukacja przedsiębiorczości
  • Przygotowanie i wprowadzenie miejskiego modelu zajęć z przedsiębiorczości w szkołach średnich
  • Kursy i szkolenia dla przedsiębiorców, mena-dżerów i osób samozatrudniających się
  • Przygotowanie modelu staży zawodowych w miastach partnerskich
 • Rozwój subregionalnych funkcji administracyjno-usługowych
  • Poprawa jakości funkcjonowania i rozwój usług publicznych (w szczególności ochrony zdrowia, kultury i edukacji)
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników sektora usług publicznych
  • Inicjowanie ponad lokalnych samorządowych form współpracy
  • Przygotowanie koncepcji poszerzenia granic miasta
 • Rozwój rekreacji i turystyki sezonowo-weekendowej
  • Zagospodarowanie rzeki (plaża, kąpielisko, przystań, wędkarstwo)
  • Stworzenie bazy infrastrukturalnej i oferty rekreacyjno-sportowej (siatkówka jako wiodąca dyscyplina sportowa, ścieżki rowerowe, hipika, lotnisko sportowe)
  • Wyeksponowanie miejsc historycznych i pamięci narodowej (grodzisko i forty)
  • Promocja zasobów turystycznych, stworzenie czytelnego produktu turystycznego
  • Stworzenie ośrodka informacji turystyczno-gospodarczej

Cel strategiczny: KREOWANIE TOŻSAMOŚCI MIASTA I KULTYWOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

 • Animacja lokalnej kultury
  • Wspieranie i propagowanie lokalnej twórczości artystycznej, stworzenie miejskiego funduszu stypendialnego, wspieranie artystów działających na rzecz miasta
  • Rozwój bazy infrastrukturalnej w zakresie kultury
  • Wykreowanie Targów Rzemiosła Ludowego bądź innych targów specjalistycznych
  • Uatrakcyjnienie i zwiększenie promocji stałych imprez kulturalnych
  • Stworzenie nowej koncepcji obchodów Święta Miasta
  • Rozszerzenie międzynarodowej wymiany kulturalnej w ramach umów partnerskich
 • Kultywowanie kultury regionu kurpiowskiego
  • Odtworzenie rzemiosła artystycznego (przemysłu ludowy)
  • Rewitalizacja form lokalnego folkloru
  • Badanie i gromadzenie dorobku kulturalnego regionu kurpiowskiego
 • Promocja kultury i folkloru regionu kurpiowskiego
  • Opracowanie programu polityki rozwoju kultury, sportu i turystyki Miasta Ostrołęki


Załączniki do strony:


[ POBIERZ ]
Strategia Rozwoju Miasta Ostrołęki 2000-2010
tekst ujednolicony, stan na 29-12-2005

[ POBIERZ ]
Strategia Rozwoju Miasta 2000 - 2010

[ POBIERZ ]
Diagnoza Stanu Miasta

[ POBIERZ ]
Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Ostrołęki do roku 2010
przyjęty przez Radę Miejską w Ostrołęce na XVI sesji w dniu 2 grudnia 2003 roku

[ POBIERZ ]
Uchwała Nr 422/XLVII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 8 grudnia 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie "Strategii Rozwoju Miasta Ostrołęki do 2010"

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-12-28 15:00:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008