Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta

Aktualny wersja BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Szukana frazailośćrodzaj 


Spośród znalezionych dokumentów wyświetlono od 1 do 4935

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-30
Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu mostu drogowego przez rzekę Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Mostowa, km 0+391 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61".
Nieaktualne [do 2015-07-10 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Załącznik - opracowanie pn. Ocena aktualnej nośności wraz z raportem z przeglądu szczegółowego obiektu: "Most drogowy przez rzekę Narew w Ostrołęce w ciągu DK nr 61, ul. Mostowa, km 0+391"

[ Pobierz ]
Formularz ofertowy

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-29
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazów nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Miasta Ostrołęki, położonych w Przytułach Starych gm. Rzekuń ozn. nr. 185/4 ÷ 185/51 przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu.
Nieaktualne [do 2015-07-13 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-26
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Miasta, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Ostrołęki.
Nieaktualne [do 2015-07-06 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-26
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Dyrektora Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Ostrołęki.
Nieaktualne [do 2015-07-06 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-26
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Ostrołęki.
Nieaktualne [do 2015-07-06 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-25
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych z pogrubioną izolacją termiczną do budynków mieszkalnych przy ulicy Krańcowej w Ostrołęce w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci cieplnej zasilającej osiedle Krańcowa" na terenie działki nr 30643, w obrębie 0003- 3, m.Ostrołęka, woj.mazowieckie.
Nieaktualne [do 2015-07-09 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-25
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce: przy ul. Miłej oznaczonych numerami geodezyjnymi 50163 i 50164, których części zostały przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-07-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-25
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce: przy ul. Braterstwa Broni oznaczonych numerami geodezyjnymi 30248/11 i 30248/12, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-07-16 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-24
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury na szlaku wodnym Pisa - Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów na części działki nr ewid. 10833/2 położonej w Ostrołęce w rejonie ulic: Spacerowej, Kilińskiego, Króla Jana Kazimierza.
Nieaktualne [do 2015-07-08 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-22
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji nr 7/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie działek oznaczonych nr 50734, 50737/2 w obrębie 0005-5 oraz nr 60677/3 w obrębie 0006-6, m. Ostrołęka, woj. mazowieckie - rejon ul.Rolnej, Al.Jana Pawła II oraz ul. Emigrantów.
Nieaktualne [do 2015-07-03 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-22
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji GGN.6833.22.2015, orzekająca o ustaleniu kwoty odszkodowania za grunt o nieuregulowanym stanie prawnym, położony w jednostce ewidencyjnej 146101_1, M. Ostrołęka, obręb 0001-1, oznaczony numerami geodezyjnymi: 10209/1, o pow. 0,0099 ha oraz 10209/3, o pow. 0,0007 ha przejęty pod budowę ulicy Otok.
Nieaktualne [do 2015-07-06 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-19
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 40336 i 40338/1.
Nieaktualne [do 2015-09-07 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej nr 51354, położonej w Ostrołęce przy ulicy Korczaka, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-07-01 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przylegającej, położonej w Ostrołęce przy ulicy Jodłowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 10572/2.
Nieaktualne [do 2015-07-01 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-17
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wydaniu decyzji 6/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym dla inwestycji polegającej na budowie dwutorowej napowietrznej linii 400kV Ostrołęka ? Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV w relacji Ostrołęka - Olsztyn na części działki nr 30001, w obrębie 0003-3, m Ostrołęka, woj. mazowieckie.
Nieaktualne [do 2015-07-01 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-17
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości oznaczonej numerem: 10011/1, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonej w Ostrołęce przy ulicy Gościniec Mazurski, której część została przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - z tytułu budowy i lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej.
Nieaktualne [do 2015-07-08 16:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-10
Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
na wykonanie koncepcji projektowej dróg:
- od ronda im. majora Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" (skrzyżowanie drogi krajowej nr 61 - ul. Warszawska z drogą wojewódzką nr 544 - ul. Brzozowa) do ronda im. Jana Radomskiego (skrzyżowanie ulicy Goworowskiej z Aleją ks. Jerzego Popiełuszki) wraz z przeprawą mostową przez rzekę Narew w Ostrołęce,
- drogi tzw. Nowopomian do skrzyżowania z ulicą Goworowską i ulicą Brata Zenona Żebrowskiego w Ostrołęce
oraz
- ulicy kontradmirała Włodzimierza Steyera na odcinku od ronda im. Zofii Niedziałkowskiej do ronda im. Zbawiciela Świata,
- ulicy kontradmirała Włodzimierza Steyera "bis" na odcinku od ronda Zbawiciela Świata do skrzyżowania z ulicą gen. Władysława Sikorskiego, wzdłuż budynków nr 2 ÷ 16.
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Regionalny Instrument Terytorialny".
Nieaktualne [do 2015-06-23 16:00:00]
załączniki do pobrania:

[ Pobierz ]
Formularz ofertowy

[ Pobierz ]
Oświadczenie

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-09
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. gen. Tomasza Turskiego, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 30186/1, 30186/2 i 30186/3.
Nieaktualne [do 2015-07-15 11:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-09
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Prezydent Miasta Ostrołęki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. gen. Tomasza Turskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym: 30494.
Nieaktualne [do 2015-07-15 10:00:00]

[ Pobierz ]
z dnia 2015-06-03
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki
o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Ostrołęki, położonych w Ostrołęce przy ulicy Chętnika oznaczonych numerami: 40062/8 i 40062/10, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieaktualne [do 2015-06-24 16:00:00]

Wyświetlono 4935 pozycji spośród 4935 dokumentów znajdujących się w bazie.

   

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2015-06-30 15:56:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008