Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Strategia Rozwoju Miasta do roku 2020

Strategia Rozwoju Miasta do roku 2020

Rozwój społeczno-gospodarczy jest procesem złożonym i wielopłaszczyznowym. Jego kierunek jest uzależniony od wielu zmiennych, które pozostają ze sobą w ścisłym powiązaniu, oddziałując na siebie w różnych konfiguracjach. Aby więc precyzyjnie realizować zaplanowaną politykę rozwoju i dobrze zarządzać miastem w długim horyzoncie czasu, wpływać jednocześnie na lokalny system gospodarczy, atrakcyjność inwestycyjną czy jakość życia ludności, władze samorządowe muszą podejmować zaplanowane, ściśle skoordynowane, systematyczne i wykonywane w odpowiednim czasie działania. Nieodzowna jest tu Strategia Rozwoju będąca dokumentem, w którym te wszystkie informacje powinny być zapisane. Jest to dokument definiujący cele rozwoju miasta w odniesieniu do wszystkich sfer funkcjonowania miasta, ujmujący zagadnienia w długim okresie oraz wskazujący narzędzia, jakie należy wykorzystać, aby te cele zostały osiągnięte. Upraszczając, można powiedzieć, że w procesie zarządzania jednostką samorządu terytorialnego Strategia Rozwoju jest swoistą instrukcją obsługi, planem działania, według którego powinny postępować władze lokalne, chcąc skutecznie osiągać założone cele oraz jak najefektywniej wykorzystywać posiadane zasoby z uwzględnieniem wszystkich czynników zewnętrznych.

Kwestią drugorzędną, co do zasady, aczkolwiek w obecnych czasach także niezwykle istotną, jest fakt, że Strategia Rozwoju jest kluczowym dokumentem, którego posiadanie jest wymagane w procesie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej.

Przyczyną podjęcia prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Ostrołęki na lata 2000–2010 była konieczność uaktualnienia założeń rozwojowych miasta i dostosowania ich do obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Dokonano tego w części diagnostycznej opracowania (cz. I), której zwieńczeniem jest analiza porównawcza potencjału rozwoju społeczno-gospodarczego Ostrołęki w odniesieniu do wybranych miast (cz. III) przeprowadzona na podstawie aktualnych wskaźników statystycznych pochodzących z dostępnych źródeł statystycznych oraz analiza SWOT uwarunkowań rozwojowych miasta (cz. IV). W oparciu o te analizy przeprowadzona została diagnoza prospektywna rozwoju miasta (cz. V), opisana wizja i rozwojowe cele strategiczne (cz. VII), w których wskazano 3 cele strategiczne oraz odpowiadające im programy strategiczne (cz. VIII).

Diagnoza stanu miasta została przygotowana z wykorzystaniem informacji i danych pozyskanych przede wszystkim z Urzędu Miasta Ostrołęki, jego wydziałów i jednostek podległych oraz ze stron internetowych Głównego Urzędu Statystycznego. W części strategicznej dokumentu (przy aktualizacji programów i zadań strategicznych) zostały wykorzystane także informacje (między innymi z ankiet) pozyskane w czasie spotkań z przedstawicielami wybranych środowisk lokalnych. Spotkania dotyczyły takich zagadnień, jak: sport, kultura, przedsiębiorczość, historia, opieka społeczna i promocja zdrowia. Osobne konsultacje przeprowadzono z młodzieżą reprezentującą wszystkie ostrołęckie szkoły ponadgimnazjalne.

 Strategię Rozwoju Miasta Ostrołęki do roku 2020 przygotował zespół JODKA Consulting, w skład którego wchodzili: Paweł Kolas i Jakub Rawski [1], przy ścisłej współpracy przedstawicieli Urzędu Miasta Ostrołęki oraz jego jednostek organizacyjnych, ostrołęckich instytucji kulturalnych, oświatowych, organizacji gospodarczych, instytucji otoczenia biznesu.

W konsultacjach przedmiotowego dokumentu brali ponadto udział przedstawiciele: Miejskiego Zarządu  Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Galerii Ostrołęka, Ostrołęckiego Centrum Kultury, klubów sportowych, organizacji pozarządowych, środowisk kombatanckich
i środowisk patriotycznych, pracowników służby zdrowia i opieki społecznej, młodzieży ostrołęckiej, ostrołęckich przedsiębiorców, Rady Miasta, nauczycieli wychowania fizycznego i plastycznego, towarzystw i organizacji ze środowiska kultury i sztuki, stowarzyszeń i organizacji działających w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

 

Strategia Rozwoju Miasta Ostrołęki do roku 2020 została przyjęta Uchwałą Rady Miasta nr 246/XXI/2012 z dnia 23.02.2012r.[1] Biogramy wykonawców zostały umieszczone w Załączniku nr 2.


Załączniki do strony:


[ POBIERZ ]
Strategia Rozwoju Miasta do roku 2020

[ POBIERZ ]
załącznik do Strategii Rozwoju Miasta do roku 2020

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2012-03-02 11:20:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008