Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 269 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Wydział/Referat/Biuro

Referat Zarządzania Kryzysowego

[ Kompetencje ]   [ Ewidencje/Rejestry ]   [ Kontakt ]


Kontakt

Wojciech Merks, Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego

 • Telefon: (+48 29) 769 41 12, 769 33 42 lub 764 68 11 wew. 238

 • Kompetencje

  Do właściwości Referatu Zarządzania Kryzysowego należy prowadzenie spraw z zakresu zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, ochrony przeciwpowodziowej, koordynowania spraw związanych z działalnością Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, planowania oraz koordynacji przedsięwzięć obrony cywilnej i powszechnej samoobrony na terenie miasta, spraw obronnych oraz świadczeń na rzecz obrony i w celu zwalczania klęsk żywiołowych, ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:

  1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o stanie klęski żywiołowej, ustawy o zarządzaniu kryzysowym i aktów wykonawczych, a w tym:
   1. prowadzenie spraw związanych z zapobieganiem klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom zdrowia i życia ludzi oraz środowiska,
   2. prowadzenie dokumentacji planistycznej i operacyjnej Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
   3. obsługa kancelaryjno biurowa MZZK,
   4. opracowanie planu reagowania kryzysowego,
   5. nadzór nad opracowaniem przez jednostki organizacyjne i instytucje procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych,
   6. zapewnienie odpowiednich warunków do koordynacji działań ratowniczych na terenie miasta oraz w ramach współpracy poza terenem miasta,
   7. zaopatrywanie i utrzymanie miejskiego magazynu sprzętu przeciwpowodziowego i ratownictwa,
   8. monitorowanie zagrożeń na terenie miasta,
   9. zapewnienie warunków organizacyjnych i standardów technicznych do prawidłowego funkcjonowania miejskiego centrum zarządzania kryzysowego, w tym również całodobowej pracy Centrum.
  2. ustalanie zadań obrony cywilnej instytucjom, podmiotom gospodarczym i jednostkom organizacyjnym w zakresie ustalonym ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP i aktów wykonawczych, a w tym:
   1. opracowanie i aktualizacja "Planu obrony cywilnej miasta" przy współudziale komórek organizacyjnych urzędu,
   2. organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
   3. monitorowanie zagrożeń na terenie miasta i alarmowanie ludności,
   4. nadzór i kontrola realizacji zadań obrony cywilnej w jednostkach organizacyjnych, instytucjach i podmiotach mających siedziby na terenie miasta,
   5. nadzór nad tworzeniem i przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej,
   6. prowadzenie miejskiego magazynu obrony cywilnej oraz zaopatrywanie jednostek organizacyjnych i zakładów w sprzęt OC,
   7. organizacja i utrzymanie centralnego systemu alarmowania miasta,
   8. prowadzenie działalności popularyzacyjnej zagadnień obrony cywilnej,
  3. prowadzenie spraw z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych w rozumieniu przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawy o stanie klęski żywiołowej, ustawy o zarządzaniu kryzysowym i aktów wykonawczych,
  4. opracowanie i aktualizacja baz danych nieruchomości, rzeczy ruchomych i usług, które mogą być przedmiotem świadczeń,
  5. koordynowanie prac związanych z "Planami ochrony obiektów na czas zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i wojny", zaliczonych do II kategorii ochrony,
  6. przy współudziale Sekretarza Miasta i Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta, opracowanie i aktualizacja "Planu ochrony Urzędu Miasta na czas zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i wojny",
  7. opracowywanie i aktualizacja zestawów zadań obronnych dla urzędu,
  8. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji Akcji Kurierskiej oraz zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do przeprowadzenia AK na terenie miasta,
  9. przy współudziale Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta, opracowywanie aneksów do zakresów czynności, pracowników realizujących zadania obronne i obrony cywilnej,
  10. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej i przepisów wykonawczych, a w tym:
   1. opracowywanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) dla obiektów urzędu,
   2. nadzór nad opracowaniem i aktualizacją IBP przez miejskie jednostki organizacyjne,
   3. nadzór nad działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej,
   4. współpraca w Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w zakresie realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta,
  11. współpraca z wydziałami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami realizującymi zadania należące do właściwości referatu,
  12. współpraca z Biurem Zamówień Publicznych w zakresie dokonywania zakupów sprzętu obrony cywilnej, sprzętu przeciwpowodziowego i sprzętu ratownictwa technicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
  13. przygotowanie danych do planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i przesyłanie ich do Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego,
  14. prowadzenie spraw z zakresu usuwania niewybuchów i niewypałów z terenu miasta Ostrołęki i powiadamianie odpowiednich służb,
  15. administrowanie obiektami położonymi w Ostrołęce przy ul. Króla J.Kazimierza 1,


  Ewidencje, archiwa, rejestry i wykazy:


  Kontakt:

  Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
  Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-03-14 15:14:17

  © 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008