Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Wydział/Referat/Biuro

Referat Kultury, Sportu i Turystyki

[ Kompetencje ]   [ Ewidencje/Rejestry ]   [ Kontakt ]


Kontakt

Agata Sosińska, Kierownik Referatu

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 284

 • Kompetencje

  Do właściwości Referatu Kultury, Sportu i Turystyki należy prowadzenie spraw zapewniających możliwość realizacji zadań kultury, sportu i turystyki, a w szczególności:

  1. opracowywanie propozycji wykonania zadań z zakresu kultury należących do kompetencji organów samorządu gminnego,
  2. opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji samorządowych instytucji kultury,
  3. opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji samorządowych instytucji kultury,
  4. opracowywanie projektów aktów prawnych w sprawie powoływania i odwoływania dyrektorów samorządowych instytucji kultury,
  5. prowadzenie ewidencji miejskich instytucji kultury,
  6. współpraca i nadzór nad instytucjami kultury dla których organizatorem jest miasto Ostrołęka, a także z innymi jednostkami organizacyjnymi i osobami fizycznymi w zakresie podejmowanych działań i inicjatyw kulturalnych,
  7. przygotowywanie materiałów okolicznościowych (dyplomy, zaproszenia itp.).,
  8. przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych lub rozrywkowych odbywających się na terenie miasta od podmiotów prowadzących działalność kulturalną poza stałą siedzibą lub w sposób objazdowy oraz podejmowanie czynności administracyjnych o zakazie odbycia imprezy na zasadach i w zakresie przewidzianym przepisami prawa,
  9. organizacja na terenie miasta obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
  10. współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz wydziałem gospodarki komunalnej i ochrony środowiska i referatem zarządzania kryzysowego w zakresie ochrony zabytków i dóbr kultury oraz opracowania planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla miasta,
  11. tworzenie warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej,
  12. inicjowanie działań na rzecz racjonalnego wykorzystania bazy sportowej i kulturalnej,
  13. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
  14. prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne,
  15. nadzorowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce,
  16. współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej,
  17. nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej posiadającymi siedzibę w Ostrołęce,
  18. dokumentacja osiągnięć sportowych i kulturalnych,
  19. koordynowanie imprez sportowych i kulturalnych,
  20. przyznawanie stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe i kulturalne,
  21. współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury, sportu i turystyki, w tym m.in.:
   1. przygotowywanie propozycji regulacji prawnych w zakresie współpracy,
   2. realizacja współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi poprzez przyjmowanie i analizę ofert składanych przez organizacje pozarządowe, z zakresu działania wydziału, przygotowywanie umów zawieranych przez miasto na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu i turystyki oraz nadzór i kontrolę (pod względem finansowo - prawnym) umów zawartych pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji projektów opisanych w umowach,
   3. przygotowywanie rocznych sprawozdań oceniających współpracę organizacji pozarządowych z miastem, z zakresu działania wydziału,
   4. prowadzenie zbioru umów i porozumień prezydenta z organizacjami pozarządowymi,
   5. tworzenie i aktualizacja bazy danych organizacji pozarządowych z terenu miasta, zamieszczanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej,
   6. przygotowywanie i organizowanie debat publicznych, spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych i organizacja bezpłatnych szkoleń oraz udział w spotkaniach organizowanych przez organizacje pozarządowe,
   7. współpraca ze wszystkimi komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi miasta w realizacji ww. zadań,


  Ewidencje, archiwa, rejestry i wykazy:


  Kontakt:

  Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
  Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-03-14 15:14:17

  © 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008