Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 270 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Stawki podatków lokalnych w 2014 r.

Podatek rolny

Obowiązujące stawki podatku rolnego zostały ustalone na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014( M.P. z 2013 r. poz. 814 )

1) dla gospodarstw - 173,20 zł / 1 ha przeliczeniowy
2) dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa - 346,40 zł/1 ha fizycznego

Terminy płatności:

15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada - osoby fizyczne
Do 15 każdego miesiąca - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2014-01-02 14:30:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008