Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 36442 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Stawki podatków lokalnych w 2006 r.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Podstawa prawna:
Zwolnienia zostały określone uchwałą Nr 428/XLVII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 8 grudnia 2005 r.

 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych grunty niezabudowane, przez które przechodzą linie energetyczne, rurociągi gazowe, ciepłownicze i wodociągowe oraz grunty położone w obrębie składowania odpadów przemysłowych, za wyjątkiem gruntów wykorzystywanych dla celów produkcji rolnej lub związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nowo nabyte w roku podatkowym w sposób z którym ustawa wiąże obowiązek podatkowy, przez przedsiębiorców lub inne podmioty rozpoczynające w roku nabycia działalność gospodarczą na terenie miasta Ostrołęki w zakresie wytwórczości, budownictwa i usług i w związku z tym tworzących na terenie tego miasta co najmniej 10 pełnoetatowych miejsc pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 przysługuje na okres 2 lat licząc od 1 stycznia roku podatkowego w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.
 4. Od nowo nabytych w roku podatkowym nieruchomości, w sposób z którym ustawa wiąże obowiązek podatkowy, przez przedsiębiorców lub inne podmioty rozpoczynające w roku nabycia działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2 i w związku z tym tworzących na terenie miasta Ostrołęki co najmniej 5 pełnoetatowych miejsc pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, stawki podatku w tymże roku podatkowym wynoszą odpowiednio:
  1. ) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,32zł od 1m2 powierzchni,
  2. ) od budynków lub ich części:
   1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 8,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
   2. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 3,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
   3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 1,73 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
  3. od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 1% wartości, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy .
 5. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane w roku podatkowym budynki i budowle, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców lub inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, będących w myśl odpowiednich przepisów ustawy podatnikami podatku od nieruchomości w stosunku do tych obiektów.
 6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 5 przysługuje na okres:
  1. )3 lat, licząc od 1 stycznia roku, w którym powstał obowiązek podatkowy, za wymienione w ust. 5 obiekty, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono na terenie miasta Ostrołęka co najmniej 20 pełnoetatowych miejsc pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy,
  2. ) 5 lat licząc od 1 stycznia roku, w którym powstał obowiązek podatkowy za wymienione w ust. 5 obiekty, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono na terenie miasta Ostrołęki co najmniej 40 pełnoetatowych miejsc pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 7. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli:
  1. )działania, o których mowa w ust. 2, 4 spowodowały wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w roku, w którym dokonano nabycia nieruchomości,
  2. )działania, o których mowa w ust. 5 spowodowały wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie 6 miesięcy licząc od dnia 1 miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończono inwestycje.
 8. Zwolnienia od podatku, o których mowa w ust. 2, 4 i 5 przysługują jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości, o których mowa powyżej stanowią pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji nr 69/2001 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis ( Dz. Urz. WE Nr 10 z 13.01.2001 ). Wielkość pomocy de minimis udzielonej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z inną pomocą de minimis udzieloną przedsiębiorcy w różnych formach i z różnych źródeł w okresie 3 kolejnych lat, nie może przekroczyć kwoty 100 tys. Euro brutto.

Warunkiem skorzystania ze zwolnień, o których mowa w ust. 2, 4 i 5 jest przedłożenie przez przedsiębiorcę w terminie do 15 stycznia każdego roku lub w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku od dnia nabycia nieruchomości, następujących dokumentów:

 1. dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uprawniających do objęcia zwolnieniem:
  1. stanu zatrudnienia na dzień objęcia pomocą, w tym utworzonych nowych miejsc pracy,
  2. średniego stanu zatrudnienia w okresie 6 miesięcy liczonych w sposób określony w ust. 7 pkt 2 oraz decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy, wydanego przez stosowny organ, w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 5,
 2. informacji o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w okresie 3 kolejnych lat, w tym uzyskanie zaświadczenia o pomocy de minimis.


Załączniki do strony:


[ POBIERZ ]
Uchwała Nr 428/XLVII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2006-01-11 12:49:00

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008