Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 36442 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Stawki podatku od nieruchomości (rok 2003)
Lp.   Stawka
1 Budynki mieszkalne lub ich części 0,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
2 Budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujący lokale mieszkalne oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej 16,83 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3 Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności rolniczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałyem siewnym 7,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
4 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych 3,46 zł od 1 m2 powierzchni
5 Pozostałe budynki lub ich części 5,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
6 Budowle 2% według wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
7 Grunty
a Będące użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 15 listopda 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.), wykorzystywanym na cele rolnicze 0,06 zł od 1 m2 powierzchni
b Grunty związane z działalnością gospodarczą inna niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi 0,60 zł od 1 m2 powierzchni
c Pozostałe 0,09 zł od 1 m2 powierzchni

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty niezabudowane stanowiące własność osób fizycznych , przez które przechodzą linie energetyczne , rurociągi gazowe , ciepłownicze i wodociągowe oraz grunty położone w obrębie składowania odpadów przemysłowych , które nie mogą być wykorzystane dla celów produkcji rolnej lub działalności gospodarczej .

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części o jakich mowa w § 1 pkt 2 lit.b oraz grunty o jakich mowa w § 1 pkt 1 lit.a będące w posiadaniu podmiotów gospodarczych rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie produkcji i usług w roku 2003, zatrudniających co najmniej 10 pracowników w rozumieniu kodeksu pracy, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, stosownie do zapisu art.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.84 z późn. zm.). Przepisy ustępu dotyczą wyłącznie nieruchomości związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ulgi od podatku od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości , o których mowa w § 1 pkt 1 lit.a i b oraz pkt.2 lit.b, c, d i e będących w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, rozpoczynających działalność gospodarczą o której mowa w § 2 ust.2, zatrudniających co najmniej 5 osób obniża się o 50%. Przepisy ustępu dotyczą wyłącznie nieruchomości związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2003-09-29 09:47:39

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008