Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 2092 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Wydział/Referat/Biuro

Wydział Komunikacji i Transportu

[ Kompetencje ]   [ Ewidencje/Rejestry ]   [ Kontakt ]


Kontakt

Barbara Jakacka, Dyrektor Wydziału

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 282

 • Kompetencje

  Do właściwości Wydziału Komunikacji i Transportu należy prowadzenie spraw związanych z ewidencją i rejestracją pojazdów, uprawnieniami do kierowania pojazdami oraz transportem drogowym, a w szczególności:

  1. rejestracja pojazdów,
  2. czasowa rejestracja pojazdów,
  3. wyrejestrowywanie pojazdów z ruchu na wniosek oraz z urzędu,
  4. czasowe wycofanie pojazdu z ruchu na wniosek,
  5. wpisywanie zastrzeżeń wynikających z prawa celnego w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym,
  6. wydawanie kart pojazdu oraz dokonywanie stosownych wpisów,
  7. kierowanie na dodatkowe badanie techniczne, w celu ustalenia  danych pojazdu niezbędnych do rejestracji pojazdu,
  8. wydawanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez Policję lub Inspekcję Transportu Drogowego,
  9. potwierdzanie danych o pojazdach,
  10. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości dla GUS, WKU,
  11. przygotowywanie decyzji na nadanie i nabicie cech identyfikacyjnych pojazdów oraz na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej,
  12. dokonywanie zmian stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym oraz przyjmowanie zawiadomień o nabyciu i zbyciu pojazdu,
  13. wydawanie wtórników i wymiana tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę,
  14. wydawanie zaświadczeń o posiadaniu pojazdu i  uprawnieniu do prowadzenia pojazdu,
  15. kontrola w zakresie obowiązku zawarcia ubezpieczenia „OC” posiadaczy pojazdu,
  16. dokonywanie adnotacji urzędowych w dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu /jeżeli była wydana/,
  17. sporządzanie  protokołów zniszczenia tablic rejestracyjnych,
  18. prowadzenie w systemie teleinformatycznym wykazu dokumentów komunikacyjnych, wykazu tablic rejestracyjnych oraz wykazu nowych tablic rejestracyjnych przyjętych i wydanych oraz wykaz tablic zwróconych,
  19. sporządzanie protokołów zniszczenia anulowanych dokumentów komunikacyjnych, m. in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu,
  20. sporządzanie wykazów o zarejestrowanych pojazdach dla celów podatkowych od środków transportowych, Urzędu Skarbowego,
  21. współdziałanie z organami policji, prokuratury, sądów, straży miejskiej w zakresie utrzymania bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  22. udzielanie informacji o pojazdach zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,
  23. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz wypis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, skreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w przypadku naruszeń zawartych w ustawie,
  24. przeprowadzanie okresowych kontroli stacji kontroli pojazdów,
  25. wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom,
  26. prowadzenie obsługi administracyjnej egzaminów z zakresu transportu drogowego taksówką,
  27. wydawanie kart parkingowych,
  28. udzielanie, zmiany i cofanie licencji na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób i rzeczy oraz licencji na przewóz osób taksówką,
  29. wydawanie zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
  30. wydawanie i cofanie zezwoleń na przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym,
  31. kontrola przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego  lub przewozów na potrzeby własne zgodnie z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji, zezwolenia albo zaświadczenia,
  32. przygotowywanie decyzji w związku z wygaśnięciem licencji,
  33. uzgadnianie wydania zezwolenia w zakresie przewozów regularnych,
  34. wydawanie krajowego prawa jazdy,
  35. wydawanie międzynarodowego prawa jazdy,
  36. odtwarzanie akt ewidencyjnych kierowców,
  37. wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem oraz prawa jazdy wydanego za granicą,
  38. wzywanie kierujących pojazdami do poddania się badaniom lekarskim,
  39. wzywanie kierowców do sprawdzenia kwalifikacji,
  40. kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
  41. cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
  42. zatrzymywanie i zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
  43. wydawanie wtórnika prawa jazdy w przypadku: utraty dokumentu, zniszczenia, zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych,
  44. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, skreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w przypadku naruszeń zawartych w ustawie,
  45. wpisywanie i skreślanie z ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktora,
  46. kontrolowanie dokumentacji i działalności ośrodka szkolenia,
  47. kierowanie instruktora na egzamin w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiedzy i umiejętności instruktora,
  48. powoływanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzenia na prawo jazdy kategorii T,
  49. kierowanie na badanie lekarskie w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,
  50. udzielanie uprawnionym organom informacji o kierowcach i posiadanych uprawnieniach,
  51. prowadzenie archiwum akt kierowców,
  52. prowadzenie archiwum akt pojazdów i ich właścicieli,
  53. zamawianie tablic i druków komunikacyjnych,
  54. wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
  55. wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia,
  56. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie określenia na dany rok kalendarzowy liczby przeznaczonych do wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką


  Ewidencje, archiwa, rejestry i wykazy:


  Kontakt:

  Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
  Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-03-14 15:14:17

  © 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008