Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Wydział/Referat/Biuro

Wydział Architektury i Budownictwa

[ Kompetencje ]   [ Ewidencje/Rejestry ]   [ Kontakt ]


Kontakt

Artur Ciecierski, Dyrektor Wydziału

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 209

 • Kompetencje

  Do właściwości Wydziału Architektury i Budownictwa należy prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem polityki przestrzennej miasta wynikających z przepisów prawnych dotyczących planowania przestrzennego oraz prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo budowlane, ustawy o własności lokali i innych ustaw, a w szczególności:

  1. opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i jego zmian, z uwzględnieniem celów i kierunków polityki przestrzennej państwa,
  2. sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian,
  3. nadzór nad opracowaniami planistycznymi wymienionymi w punktach 1 i 2 związanymi z realizacją umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi,
  4. udział w spotkaniach, naradach, posiedzeniach komisji i sesjach rady miasta oraz rozprawach sądów administracyjnych związanych z opracowaniami wyszczególnionymi w punktach 1, 2 i 3,
  5. udostępnianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu,
  6. prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  7. przekazywanie organom wymienionym w przepisach prawa kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  8. prowadzenie analizy wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
  9. dokonywanie ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta oraz przedstawianie ich radzie miasta,
  10. przygotowywanie opinii urbanistycznych odnośnie przeznaczenia terenów w planie zagospodarowania przestrzennego,
  11. opracowywanie koncepcji urbanistycznych dla terenów będących własnością miasta,
  12. opiniowanie koncepcji urbanistycznych,
  13. przygotowywanie postanowień opiniujących projekty podziału nieruchomości,
  14. udział w przygotowaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  15. nadzór nad działalnością reklamową w mieście,
  16. wydawanie wypisów i wyrysów ze studium i planów miejscowych,
  17. współpraca z Miejską Komisją Urbanistyczno - Architektoniczną, oraz właściwymi komórkami własnej jednostki w sprawach dotyczących zakresu działania pracowni,
  18. współdziałanie z innymi samorządami gminnymi oraz jednostkami administracji rządowej w zakresie działania wydziału,
  19. opiniowanie i uzgadnianie z właściwymi instytucjami i organami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań,
  20. przekazywanie informacji w zakresie realizacji wskaźników ilościowych i jakościowych dot. oddziaływania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  21. w zakresie ochrony środowiska przy realizacji planów własnych i zlecanych na zewnątrz:
   1. sporządzanie prognoz oddziaływania na środowisko,
   2. przeprowadzanie postępowania zapewniającego udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planów zagospodarowania przestrzennego,
   3. rozpatrywanie uwag i wniosków zgłaszanych przez społeczeństwo oraz organy ochrony środowiska,
   4. przeprowadzanie analizy skutków w zakresie oddziaływania na środowisko realizacji planów zagospodarowania przestrzennego.
  22. przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  23. przygotowywanie pozwoleń na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000,
  24. przygotowywanie decyzji na rozbiórkę obiektów budowlanych,
  25. przygotowywanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
  26. przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
  27. przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę łącznie z projektem budowlanym,
  28. zawiadamianie organów powiatowego nadzoru budowlanego o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów budowlanych,
  29. uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,
  30. współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
  31. przygotowywanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
  32. przygotowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  33. stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadkach jeżeli:
   1. inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
   2. dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji,
  34. przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć:
   1. dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne,
   2. mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane,
   3. mogących oddziaływać na obszary NATURA 2000,
   4. mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane, które mogą oddziaływać na obszar NATURA 2000,
   5. mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne, które mogą oddziaływać na obszar NATURA 2000,
  35. przyjmowanie zgłoszeń na budowę budynków, obiektów budowlanych, urządzeń budowlanych, robót remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę,
  36. przyjmowanie zgłoszeń na rozbiórkę budynków i budowli, obiektów i urządzeń budowlanych,
  37. przygotowywanie decyzji o obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
  38. przygotowywanie decyzji dotyczących sprzeciwu wykonania robót objętych zgłoszeniem,
  39. przygotowywanie postanowień udzielających zgody na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  40. przygotowywanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
  41. przygotowywanie decyzji o zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego,
  42. przygotowywanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora,
  43. prowadzenie ewidencji wydanych dzienników budowy,
  44. prowadzenie ewidencji książek obiektów budowlanych i tablic informacyjnych,
  45. wystawianie faktur za wydane dzienniki budów, książki obiektu budowlanego i tablice informacyjne,
  46. prowadzenie:
   1. rejestru wniosków w sprawie pozwoleń na budowę,
   2. rejestru wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę,
   3. ewidencji zgłoszeń na roboty budowlane,
   4. ewidencji decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,
   5. ewidencji decyzji o warunkach zabudowy,
   6. rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
   7. publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
  47. przekazywanie wojewodzie kopii rejestru wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rejestru wniosków w sprawie pozwoleń na budowę,
  48. wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,
  49. prowadzenie sprawozdawczości GUS i GUNB,
  50. współpraca z właściwymi jednostkami w sprawach dotyczących pracy z zakresu działania administracji architektoniczno - budowlanej, a w szczególności: służbami do spraw ochrony środowiska, do spraw higieniczno-sanitarnych, do spraw przeciwpożarowych, do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, służbami ochrony zabytków oraz komórkami własnej jednostki (Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziałem Inwestycji, Wydziałem Dróg, Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Biurem Funduszy Europejskich i Rozwoju Miasta oraz Referatem Zarządzania Kryzysowego),


  Ewidencje, archiwa, rejestry i wykazy:


  Kontakt:

  Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
  Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-03-14 15:14:17

  © 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008