Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Wydział/Referat/Biuro

Urząd Stanu Cywilnego

[ Kompetencje ]   [ Ewidencje/Rejestry ]   [ Kontakt ]


Kontakt

Grażyna Dąbrowska, Kierownik

 • Telefon: +48 (29) 764 24 11 wew. 340

 • Kompetencje

  Do właściwości Urzędu Stanu Cywilnego należy realizacja zadań wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:

  1. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów,
  2. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
  3. prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego,
  4. przyjmowanie zgłoszeń z innych urzędów o urodzeniu się dziecka,
  5. przyjmowanie oświadczeń woli:
   1. o wstąpieniu w związek małżeński,
   2. o uznanie dziecka,
   3. o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
   4. o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa,
  6. aktualizowanie przechowywanych ksiąg stanu cywilnego,
  7. wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego i zaświadczeń o aktach z ksiąg utraconych,
  8. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
   1. uzupełnienia treści aktu,
   2. umiejscowienia aktu sporządzonego za granicą,
   3. ustalenia treści aktu,
   4. sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie stanu cywilnego,
   5. zmiany imion i nazwisk,
  9. zezwolenie w sprawie skrócenia terminu do zawarcia związku małżeńskiego
  10. odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego w określonych przepisami przypadkach,
  11. wydawanie zaświadczeń o możności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,
  12. udostępnianie na podstawie zezwolenia wglądu do ksiąg stanu cywilnego,
  13. załatwianie spraw konsularnych w przypadkach określonych przepisami,
  14. współpraca z wydziałem spraw obywatelskich,
  15. sporządzanie sprawozdań statystycznych,
  16. organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego,
  17. przyjmowanie oświadczeń dotyczących zmiany imienia (imion) dziecka,
  18. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, do władz związków wyznaniowych,
  19. współpraca z organizacjami religijnymi.


  Ewidencje, archiwa, rejestry i wykazy:


  Kontakt:

  Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
  Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-03-14 15:14:17

  © 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008