Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Ewidencja

Księgi stanu cywilnego

 
Opis

Rejestracji stanu cywilnego osób dokonuje się w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu. Akty urodzenia, małżeństw i zgonów przechowywane są w księgach. Dla aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu prowadzi się akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego, według kolejności sporządzenia.

Do poszczególnych rodzajów aktów stanu cywilnego prowadzi się oddzielne skorowidze alfabetyczne; do skorowidzów wpisuje się nazwisko i imię osoby, której akt stanu cywilnego dotyczy oraz numer aktu.

Księgi stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi przechowywane są w USC przez 100 lat. Po upływie 100 lat od zamknięcia księgi stanu cywilnego są one wraz z aktami zbiorowymi przekazywane do właściwego archiwum państwowego.

Urząd Stanu Cywilnego w Ostrołęce prowadzi komputerową rejestrację aktów stanu cywilnego przy zastosowaniu Komputerowego Systemu Rejestracji Aktów Stanu Cywilnego USC. System SN-USC jest programem użytkowym, wspomagającym czynności urzędu w zakresie rejestracji aktów i wydawania odpisów aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz innych czynności urzędowych z zakresu działania Urzędu / np. Zaświadczenia do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi; Zaświadczenia do zawarcia małżeństwa przez obywatela polskiego poza granicami kraju itp./.

Urząd stanu Cywilnego w Ostrołęce posiada księgi rejestracji świeckiej z lat:
1915 – urodzenia, małżeństwa, zgony
1939 – urodzenia, małżeństwa, zgony
1940 – urodzenia, małżeństwa, zgony
1941 – urodzenia, małżeństwa, zgony
1942 – urodzenia, zgony
1943 – urodzenia
1944 – urodzenia, małżeństwa, zgony
Niekompletność ksiąg wynika z faktu, iż pozostałe księgi zaginęły w czasie działań wojennych II Wojny Światowej.

Od 1946 roku do chwili obecnej w posiadaniu USC jest pełna rejestracja aktów stanu cywilnego / urodzeń, małżeństw, zgonów/.

W archiwum USC znajdują się ponadto Księgi Gminy Żydowskiej:

 • urodzenia za lata:
  1918,1919,1920,1922,1923,1924,1925,1927,1928,1930, 1933,1936;
 • małżeństwa za lata:
  1917,1918,1919,1920,1921,1923,1924,1927,1928,1930,1933, 1936;
 • zgony za lata:
  1917,1918,1919,1920,1921,1925,1926,1927,1928,1933,1936.

Księgi prawosławne:
Urodzenia, małżeństwa i zgony za lata : 1911- 1915

 
Zasady udostępniania

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

 1. odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
 2. zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
 3. zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. W/w dokumenty mogą być również wydane na wniosek osób, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny .Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego może być także wydane na wniosek innych zainteresowanych osób / np. instytucji naukowych /.

Na żądanie sądu lub prokuratora albo na wniosek osoby, która wykaże interes prawny, kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z akt zbiorowych zaświadczenie, odpis lub potwierdzoną kserokopię dokumentów znajdujących się w tych aktach.

Za udostępnienie danych i informacji z posiadanych zbiorów odpowiada Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrołęce Grażyna Dąbrowska i Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrołęce Anna Zych.

 
Opis przygotowany przez:

Urząd Stanu Cywilnego w Ostrołęce

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Nosek Sławomir. Ostatnia aktualizacja: 2008-05-28 15:50:25

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008