Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Wydział/Referat/Biuro

Wydział Obsługi Urzędu

[ Kompetencje ]   [ Ewidencje/Rejestry ]   [ Kontakt ]


Kontakt

Ewa Sulich, Dyrektor Wydziału

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 211

 • Kompetencje

  Do zadań Wydziału Obsługi Urzędu należy prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem urzędu, zarządzaniem budynkami i lokalami biurowymi urzędu, prowadzenie bieżącej obsługi administracyjnej nieruchomości Skarbu Państwa, a w szczególności:

  1. zarządzanie budynkami administracyjnymi i gospodarowanie lokalami biurowymi urzędu,
  2. planowanie remontów zewnętrznych i wewnętrznych w budynkach urzędu oraz przekazywanie ich do realizacji Wydziałowi Inwestycji i Funduszy Europejskich,
  3. konserwacja i naprawy bieżące urządzeń energetycznych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych,
  4. konserwacja i naprawy bieżące sprzętu biurowego, systemu alarmowego, centrali telefonicznej, sprzętu poligraficznego, maszyn liczących i piszących oraz sprzętu przeciwpożarowego,
  5. prowadzenie spraw zabezpieczenia i ochrony urzędu oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego,
  6. utrzymanie porządku i czystości posesji, pomieszczeń biurowych, części wspólnych sanitariatów, dojść, dojazdów,
  7. flagowanie budynków urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  8. ubezpieczenie budynków urzędu oraz znajdującego się w nich mienia,
  9. ewidencjonowanie, znakowanie oraz odpowiedzialność materialna za inwentarz biurowy urzędu,
  10. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i gospodarką środkami rzeczowymi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
  11. prowadzenie magazynu materiałów biurowych,
  12. prowadzenie spraw ryczałtów samochodowych,
  13. obsługa poligraficzna urzędu,
  14. prowadzenie łączności telefonicznej urzędu,
  15. prowadzenie ewidencji książek zakupionych dla potrzeb urzędu,
  16. prowadzenie archiwum zakładowego,
  17. obsługa transportowa urzędu,
  18. ubezpieczenie samochodów urzędu,
  19. dokonywanie zakupu oraz gospodarowanie odzieżą ochronną i roboczą,
  20. zabezpieczenie materiałów do konserwacji, narzędzi oraz środków czystości,
  21. zabezpieczenie w formularze, druki oraz pieczątki,
  22. prenumerata aktów prawnych, prasy, czasopism oraz ich rozdzielnictwo,
  23. obsługa kancelaryjna urzędu,
  24. rejestrowanie w systemie Mdok korespondencji wpływającej do urzędu,
  25. prowadzenie "Dziennika dokumentów księgowych",
  26. prowadzenie "Rejestru korespondencji wychodzącej dla listów zwykłych" dla spraw nie rejestrowanych w systemie Mdok,
  27. rejestrowanie w systemie Mdok pism wychodzących z urzędu dla spraw rejestrowanych w systemie Mdok,
  28. współudział w organizowaniu wyjazdów delegacji władz miasta za granice oraz pobytu zaproszonych przez władze miasta gości zagranicznych i krajowych,
  29. przygotowywanie sal konferencyjnych do obrad i posiedzeń organów miasta,
  30. otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych do budynku,
  31. pomoc w obsłudze sekretariatu i Rady Miasta w związku z odbywającymi się zebraniami, naradami, sesjami i komisjami rady,
  32. nadzór nad głównymi tablicami informacyjnymi urzędu,
  33. prowadzenie działań technicznych zapewniających warunki sprawnego przeprowadzenia na obszarze Miasta wyborów Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, do Rady Miejskiej, Sejmiku Województwa i jednostek pomocniczych Miasta oraz przewidzianych przepisami prawa referendów,
  34. prowadzenie punktu obsługi interesantów,
  35. koordynacja spraw związanych z administrowaniem budynku przy ul. Gen. A.Gorbatowa 15, w tym:
   1. współpraca z administratorem obiektu wyłonionego w drodze przetargu,
   2. analiza i koordynacja spraw związanych z umowami za najem i administrowanie pomieszczeniami,
   3. współpraca w zakresie przygotowania przetargów dotyczących obiektu,
   4. przygotowanie zarządzeń prezydenta w sprawie czynszu najmu pomieszczeń,
   5. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości z zakresu przychodów i wydatków.


  Ewidencje, archiwa, rejestry i wykazy:


  Kontakt:

  Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
  Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-03-14 15:14:17

  © 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008