Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Wydział/Referat/Biuro

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

[ Kompetencje ]   [ Ewidencje/Rejestry ]   [ Kontakt ]


Kontakt

Teresa Białobrzeska, Z-ca Dyrektora Wydziału

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 276
 • Romana Głażewska, Dyrektor Wydziału

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 232

 • Kompetencje

  Do właściwości Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy prowadzenie spraw związanych z miejskim zasobem geodezyjnym i kartograficznym, uzgadnianiem dokumentacji projektowej, komunalizacją i gospodarowaniem mieniem miasta i Skarbu Państwa, gospodarowaniem gruntami rolnymi i nierolnymi, rolnictwem, a w szczególności:

  1. prowadzenie miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami za wykorzystanie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  2. zakładanie osnów szczegółowych,
  3. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
  4. prowadzenie miejskich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
  5. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
  6. uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  7. prowadzenie spraw rozgraniczenia nieruchomości,
  8. wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego w związku z zaliczeniem okresu zatrudnienia w gospodarstwie rolnym,
  9. współpraca z Wydziałem Koordynacji Projektów i Zamówień Publicznych w zakresie przygotowywania zakupów sprzętu informatycznego i oprogramowania  w oparciu o ustawę Prawo zamówień  publicznych,                                                                                            
  10. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania zakupionego ze środków za wykorzystanie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  11. nadzór nad legalnością oprogramowania zainstalowanego w  wydziale, na stanowiskach komputerowych,
  12. prowadzenie kontroli określonego w umowie sposobu i terminu zagospodarowania gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste,
  13. ustalanie opłat za niezagospodarowanie lub niezabudowanie gruntów w wyznaczonym terminie,
  14. współdziałanie z biegłymi rzeczoznawcami w sprawach ustalania wartości gruntów, budynków i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,
  15. zamiana nieruchomości stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste miasta na nieruchomości stanowiące własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa,
  16. zamiana nieruchomości stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste miasta lub Skarbu Państwa na nieruchomości stanowiące własność lub użytkowanie wieczyste osób fizycznych lub osób prawnych,
  17. negocjowanie wysokości odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi powstające w wyniku podziału działek oraz warunków nabycia nieruchomości,
  18. nieodpłatne przejmowanie gruntów od Skarbu Państwa i nieodpłatne oddawanie gruntów Skarbowi Państwa,
  19. aktualizacja cen gruntów,
  20. ustalanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiącej własność miasta i Skarbu Państwa,
  21. ustalanie opłat adiacenckich,
  22. dysponowanie mieniem gminy na rzecz cudzoziemców,
  23. wykonywanie prawa pierwokupu,
  24. nabywanie nieruchomości w drodze rokowań,
  25. uwłaszczanie osób prawnych,
  26. nabywanie gruntów na cele publiczne jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa,
  27. regulacja stanu prawnego nieruchomości,
  28. komunalizacja mienia,
  29. ewidencjonowanie mienia miasta,
  30. zlecanie i odbiór robót z zakresu prac geodezyjno-szacunkowych dotyczących gruntów stanowiących własność miasta,
  31. dokonywanie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,
  32. rozpatrywanie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
  33. sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości stanowiących własność miasta osobom fizycznym i prawnym,
  34. publikacja wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę i najem,
  35. ogłaszanie i organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości w formy przewidzianej przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz obsługa tych transakcji,
  36. zawieranie umów notarialnych w przypadku sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości,
  37. sprzedaż mieszkań w budynkach komunalnych z ułamkową częścią gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku,
  38. wnioskowanie o wpisy do ksiąg wieczystych oraz o wykreślanie z ksiąg wieczystych obciążeń i hipotek,
  39. oddawanie nieruchomości w trwały zarząd komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej oraz orzekanie o jego wygaśnięciu,
  40. gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa,
  41. ustalanie i zmiana opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami miasta i Skarbu Państwa,
  42. reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami,
  43. ustalanie  i zmiana opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości miasta i Skarbu Państwa,
  44. ustalanie bonifikaty od opłat,
  45. przekazywanie nieruchomości na cele szczególne,
  46. wywłaszczanie nieruchomości, ustalanie odszkodowań z tytułu wywłaszczeń i zajęcia nieruchomości,
  47. ustalanie odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów na własność jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa,
  48. zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości,
  49. prowadzenie operatu związanego z nazewnictwem ulic i placów oraz numeracją porządkową nieruchomości,
  50. ustalanie jednorazowych opłat właścicielom zbywanych nieruchomości tytułem wzrostu jej wartości, w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
  51. prowadzenie spraw roszczeń i odszkodowań w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, na rzecz właścicieli nieruchomości z tytułu obniżenia ich wartości,
  52. prowadzenie całości spraw związanych ze zmianą granic miasta,
  53. prowadzenie całości spraw związanych z gospodarowaniem gruntami rolnymi i leśnymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  54. sporządzanie i aktualizowanie graficznego planu zagrożenie powodziowego miasta,
  55. rekultywacja i zagospodarowanie gruntów,
  56. przygotowywanie projektów decyzji zezwalających na wejście na grunt w celu przeprowadzenia inwestycji, ograniczenia korzystania z gruntu i ustalanie odszkodowań z tego tytułu,
  57. zwrot wywłaszczonych nieruchomości i rozliczeń z tym związanych,
  58. wyłączanie z produkcji użytków rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze,
  59. zapobieganie degradacji gruntów,
  60. współpraca z Izbą Rolniczą i służbami lekarsko - weterynaryjnymi,
  61. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
  62. prowadzenie spraw z zakresu obciążeń i ograniczeń hipotecznych.  Ewidencje, archiwa, rejestry i wykazy:


  Kontakt:

  Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
  Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-03-14 15:14:17

  © 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008