Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 2091 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Wydział/Referat/Biuro

Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat

[ Kompetencje ]   [ Ewidencje/Rejestry ]   [ Kontakt ]


Kontakt

Mariusz Plewko, Zastępca Skarbnika Miasta

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 318
 • Ewa Waszkiewicz-Sznyter, Skarbnik Miasta

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11

 • Kompetencje

  Do właściwości Wydziału Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat należy prowadzenie spraw związanych z gospodarką budżetową i finansową miasta oraz nadzór nad dyscypliną finansową, prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatków lokalnych i opłat, a w szczególności:

  1. opracowywanie projektu budżetu miasta z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych i wskazówek rady w zakresie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej,
  2. przekazywanie projektu uchwały budżetowej miasta wraz z uzasadnieniem
  3. do Rady Miasta i Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  4. opracowywanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz przekazywanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania
  5. i Radzie Miasta,
  6. nadzór nad opracowywaniem przez jednostki i zakłady budżetowe rocznych planów finansowych oraz ich realizacją,
  7. opracowywanie projektów planów dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu oraz projektów zmian planu,
  8. opiniowanie wniosków wydziałów, referatów i biur w sprawie zmian w budżecie,
  9. opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta oraz Projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta,
  10. przygotowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta
  11. oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury z wykonania budżetu miasta,
  12. sporządzanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta oraz sprawozdania finansowego,
  13. sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego,
  14. opracowanie uchwał Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia sprawozdań, o których mowa w pkt. 9 oraz uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta,
  15. opracowywanie limitów wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne,
  16. nadzór nad zachowaniem równowagi budżetowej w celu zapewnienia płynności finansowej,
  17. obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów tego funduszu,
  18. ewidencja mienia komunalnego,
  19. prowadzenie rachunkowości budżetowej urzędu jako jednostki budżetowej,
  20. prowadzenie księgowości budżetu miasta,
  21. przekazywanie dotacji przyznanych dla jednostek gospodarki pozabudżetowej oraz prowadzenie postępowania związanego z wydaniem decyzji o zwrocie dotacji (w przypadku wskazania przez merytoryczny wydział niewłaściwego jej wykorzystania),
  22. obsługa finansowo-księgowa samorządów mieszkańców miasta, kompletowanie dokumentów oraz prowadzenie ewidencji księgowej,
  23. współdziałanie z bankami oraz innymi jednostkami w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
  24. prowadzenie obsługi kas urzędu,
  25. ewidencja, przekazywanie i rozliczanie wykorzystania środków i dotacji przez jednostki samorządowe,
  26. prowadzenie wynagrodzeń pracowników urzędu,
  27. dokonywanie zgłoszeń, zmian i korekt do ubezpieczeń społecznych
  28. i ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych osób zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  29. prowadzenie naliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego
  30. i innych naliczeń z list płac,
  31. prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku VAT z urzędem skarbowym,
  32. obsługa finansowo-księgowa zadań inwestycyjnych i funduszy,
  33. przyjmowanie i zwroty wpłacanego wadium,
  34. ewidencja i windykacja mandatów karnych kredytowych,
  35. weryfikacja dokumentów księgowych przedkładanych do zapłaty,
  36. sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym m.in.: bilansu, rachunku zysków
  37. i strat, zmian w funduszu jednostki,
  38. analiza sprawozdawczości jednostkowej miesięcznej, kwartalnej, półrocznej
  39. i rocznej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych z jednostek samorządowych oraz urzędów skarbowych,
  40. przyjmowanie półrocznych i rocznych sprawozdań pozabudżetowych,
  41. sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej z budżetu miasta,
  42. odbiór i weryfikacja sprawozdań finansowych z jednostek i zakładów budżetowych oraz sporządzanie sprawozdania łącznego,
  43. sporządzanie zestawień i analiz z wykonania budżetu miasta, zgodnie
  44. z obowiązującymi przepisami w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz gospodarki pozabudżetowej,
  45. sporządzanie wniosków kredytowych o pożyczkę i składanie ich do banków inwestycyjnych, udział w negocjacjach warunków umownych, rozliczanie zaciągniętych kredytów,
  46. pobór i ewidencja wpłat z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
  47. pobór opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  48. pobór opłat z tytułu wydanych tablic rejestracyjnych,
  49. pobór opłat z tytułu zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówkami osobowymi,
  50. pobór opłat za korzystanie z cmentarza miejskiego przekazywanych raz
  51. w miesiącu przez administratora cmentarza,
  52. księgowanie, przekazywanie i sporządzanie sprawozdań CEPIK,
  53. wymiar, pobór i ewidencja należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz egzekucja tych należności,
  54. wymiar, pobór i ewidencja należności z tytułu podatku rolnego, leśnego od osób fizycznych i prawnych oraz egzekucja tych należności,
  55. wymiar, pobór, ewidencja i egzekucja podatku od środków transportowych
  56. od osób fizycznych i prawnych,
  57. pobór, ewidencja i egzekucja opłaty od posiadania psów,
  58. rozliczanie z opłaty targowej i parkingowej,
  59. comiesięczny pobór i ewidencja należności z tytułu czynszu dzierżawnego (w tym podatek VAT),
  60. pobór i ewidencja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, opłat adiacenckich,
  61. pobór i księgowanie wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz prowadzenie postępowań podatkowych z tym związanych,
  62. opracowywanie projektów zarządzeń prezydenta w sprawie umarzania, odraczania terminów płatności i rozkładania na raty opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę oraz opłat adiacenckich a także opracowywanie projektów zarządzeń prezydenta w sprawie umarzania, odraczania terminów płatności i rozkładania na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Ostrołęka i miejskim jednostkom organizacyjnym,
  63. rozliczanie dochodów dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
  64. oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, prowadzenie księgowości, przekazywanie wykonanych dochodów do budżetu państwa, sporządzanie sprawozdań z tego zakresu,
  65. wystawianie faktur VAT i rozliczanie faktur VAT z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów stanowiących własność miasta oraz Skarbu Państwa, zgodnie z zawartymi umowami,
  66. planowanie dochodów budżetowych z podatków i opłat lokalnych,
  67. prowadzenie rozliczeń z urzędami skarbowymi z tytułu należnych podatków,
  68. zbieranie i analizowanie oraz wykorzystywanie materiałów informacyjnych (wykazu osób prowadzących działalność handlową, wytwórczą lub usługową, wykazu nieruchomości itp.) dla celów ustalenia zobowiązania podatkowego,
  69. zakładanie i prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów, załatwianie podań
  70. i odwołań w sprawach ulg, odroczeń, umorzeń podatków i opłat lokalnych,
  71. przygotowywanie projektów postanowień prezydenta miasta w sprawach zastosowania ulg, odroczeń i umorzeń w odniesieniu do podatków i opłat stanowiących dochody miasta, a pobieranych przez urząd skarbowy,
  72. przygotowywanie projektów uchwał rady w sprawie ustalenia wysokości stawek, ulg i zwolnień i sposobu poboru podatków lokalnych i opłat w roku podatkowym, projektów uchwał Rady w sprawie określenia wzorów formularzy, o których mowa w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku rolnym i leśnym,
  73. windykacja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłat
  74. za gospodarowanie nieruchomościami, stanowiącymi własność miasta oraz Skarbu Państwa (upomnienia, wezwania, decyzje o zaległościach, tytuły wykonawcze, pozwy do sądu itp.,
  75. prowadzenie kontroli w terenie dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz postępowań z tym związanych,
  76. prowadzenie sprawozdawczości o pomocy publicznej dla przedsiębiorstw,
  77. zapewnienie zgodności realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie
  78. ze środków Unii Europejskiej z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami,
  79. obsługa finansowa programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  80. rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym kontrola, monitorowanie i sprawozdawczość.


  Ewidencje, archiwa, rejestry i wykazy:


  Kontakt:

  Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
  Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-03-14 15:14:17

  © 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008