Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Wydział/Referat/Biuro

Wydział Oświaty

[ Kompetencje ]   [ Ewidencje/Rejestry ]   [ Kontakt ]


Kontakt

Mirosław Rosak, Dyrektor Wydziału

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 285

 • Kompetencje

  Do właściwości Wydziału Oświaty należy prowadzenie spraw zapewniających możliwość realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania, a w szczególności:

  1. zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkoli i szkół specjalnych,
  2. opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych,
  3. zapewnienie warunków działania szkół lub placówek, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, wychowywania i opieki,
  4. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki,
  5. zapewnienie warunków do rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w wieku 6 lat,
  6. zapewnienie dostępności sieci szkolnej, transportu i opieki w czasie dowożenia dzieci do szkół,
  7. przekazywanie dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie zmian w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat,
  8. opracowywanie aktów prawnych w sprawach powoływania i odwoływania dyrektorów szkół,
  9. opiniowanie w sprawach powierzenia stanowisk kierowniczych przewidzianych w statutach szkół i placówek,
  10. opracowywanie aktów prawnych w sprawach nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
  11. wydawanie zaświadczeń o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną,
  12. prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
  13. przygotowywanie decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego,
  14. wydawanie zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,
  15. likwidowanie szkół w porozumieniu z kuratorem oświaty,
  16. przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych szkół i placówek publicznych oraz zlikwidowanych szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne,
  17. łączenie szkół różnych typów w zespoły i rozwiązywanie zespołów,
  18. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych w zakresie i na zasadach określonej w ustawie o systemie oświaty,
  19. wydawanie zaświadczeń o wpisie lub decyzji o odmowie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych,
  20. udzielanie dotacji szkołom i placówkom niepublicznym,
  21. nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkole nie posiadającej uprawnień oraz dokonywanie cofnięcia tych uprawnień,
  22. udzielenie pomocy materialnej uczniom,
  23. prowadzenie rejestru wniosków stypendialnych,
  24. współpraca z działającymi na terenie miasta związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty,
  25. nadzór nad działalnością Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia w zakresie spraw oświatowych,
  26. nadzorowanie umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zapewnienie zgodności realizacji ww. projektów z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami oraz przekazywanie informacji w zakresie realizacji wskaźników ilościowych i jakościowych dot. oddziaływania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.


  Ewidencje, archiwa, rejestry i wykazy:
   Brak ewidencji


  Kontakt:

  Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
  Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-03-14 15:14:17

  © 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008