Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Wydział/Referat/Biuro

Wydział Dróg

[ Kompetencje ]   [ Ewidencje/Rejestry ]   [ Kontakt ]


Kontakt

Danuta Krajanowska, Dyrektor Wydziału

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 308
 • Urszula Napiórkowska,

 • Telefon: Telefon: (+48 29) 764 68 11 wew. 256

 • Kompetencje

  Do właściwości Wydziału Dróg należy prowadzenie spraw związanych z remontem i utrzymaniem dróg publicznych i dróg wewnętrznych stanowiących własność miasta, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta, a w szczególności:

  1. udział w opracowywaniu projektów planów  rozwoju sieci drogowej,
  2. opracowywanie projektów planów finansowania utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
  3. utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynieryjnych, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  4. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
  5. przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych,
  6. koordynacja robót w zakresie remontu i budowy infrastruktury technicznej prowadzonych przez różne podmioty w pasie drogowym dróg urządzonych,
  7. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z gospodarką lub obsługą ruchu drogowego oraz reklam,  na zajęcie pasa drogowego, na umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi, obiektu budowlanego niezwiązanego z zarządzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg, na przejazdy pojazdów nienormatywnych  oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych,
  8. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych,
  9. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
  10. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
  11. koordynowanie wykonania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
  12. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników,
  13. wprowadzanie ograniczeń w ruchu drogowym, zamykanie dróg i obiektów mostowych, wyznaczanie objazdów,
  14. dokonywanie okresowych pomiarów natężenia ruchu drogowego,
  15. oznakowywanie ulic i placów tablicami z ich nazwami,
  16. przygotowywanie i realizacja remontów dróg,
  17. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać w następstwie utrzymania dróg,
  18. przygotowywanie propozycji do budżetu miasta w zakresie remontów i bieżącego utrzymania dróg,
  19. przygotowywanie materiałów projektowych i geodezyjnych niezbędnych do nabycia gruntu pod poszerzenie istniejących jezdni celem poprawienia bezpieczeństwa i przekazywanie kompletu dokumentów umożliwiających nabycia gruntów Wydziałowi Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami,
  20. kontrola remontów bieżących i utrzymania dróg pod kątem zgodności z zakresem rzeczowo - finansowym zawartych umów,
  21. opracowywanie sprawozdań i informacji z realizacji inwestycji drogowych i kapitalnych remontów,
  22. gospodarowanie nieruchomościami w pasach drogowych dróg publicznych w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości (z wyłączeniem nabywania i odszkodowań),
  23. gospodarowanie mieniem komunalnym w części dotyczącej dróg wewnętrznych, wydzielonych geodezyjnie (użytek ewidencji gruntów i budynków oznaczony jako "dr") w ramach posiadanego prawa nieruchomości (z wyłączeniem nabywania i odszkodowań),
  24. na wniosek wydziału merytorycznego zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miasta informacji o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego, jednocześnie zawiadamiając o tym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
  25. koordynacja spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania na terenie miasta.


  Ewidencje, archiwa, rejestry i wykazy:


  Kontakt:

  Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
  Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-03-14 15:14:17

  © 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008