Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 2134 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Wydział/Referat/Biuro

Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

[ Kompetencje ]   [ Ewidencje/Rejestry ]   [ Kontakt ]


Kontakt

Iwona Barbara Suska, Zastępca Dyrektora Wydziału

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11 w. 265
 • Wiesława Reguła, Dyrektor Wydziału

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11 w. 223

 • Kompetencje

  Do właściwości Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich należy prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i dowodów osobistych, spraw wojskowych oraz spraw związanych z organizacyjno – technicznym przygotowaniem wyborów na ławników do sądów powszechnych; nadzoru nad działalnością stowarzyszeń; organizacyjno – technicznego przygotowania na szczeblu miasta wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, do organów samorządu gminnego oraz przewidzianych przepisami prawa referendów; opracowywaniem zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta, przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, pomocą społeczną, ochroną zdrowia, przeciwdziałania i zwalczania patologii, a w szczególności:

  1. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
  2. realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a w tym:
   a) prowadzenie ewidencji ludności
   b) przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
   c) przesyłanie dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat,
   d) prowadzenie stałego rejestru wyborców,
   e) wydawanie dowodów osobistych,
   f) sporządzanie spisu wyborców oraz prowadzenie innych prac na rzecz wyborów przewidzianych prawem wyborczym,
   g) prowadzenie prac związanych z organizacją i przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań w mieście,
   h) udzielanie informacji adresowych bez naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
  3. współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat,
  4. udzielanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej, jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze Miasta lub jego części, w rozumieniu przepisów ustawy o zbiórkach publicznych,
  5. przygotowywanie decyzji w sprawach uregulowanych ustawą "Prawo o zgromadzeniach",
  6. prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP, a w tym:
   a) przeprowadzenie rejestracji,
   b) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
  7. sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń mających siedzibę na terenie miasta (z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego) w zakresie ustalonym ustawą o stowarzyszeniach,
  8. przygotowywanie decyzji w sprawach dotyczących imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
  9. prowadzenie ewidencji fundacji,
  10. gromadzenie dokumentacji fundacji ujętych w ewidencji wydziału,
  11. przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów na ławników do sądów powszechnych, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do organów samorządu gminnego oraz przewidzianych przepisami prawa referendów,
  12. opracowywanie zasad tworzenia i gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,
  13. bieżący nadzór nad prawidłowością zasiedleń i ustaleniem czynszów za lokale mieszkalne i socjalne,
  14. przydzielanie lokali mieszkalnych i socjalnych w zasobach komunalnych,
  15. przedstawianie propozycji zróżnicowanych stawek czynszu z uwzględnieniem czynników zmieniających jego wysokość,
  16. przygotowywanie dokumentacji oraz przeprowadzanie postępowania egzekucyjnego wyroków sądowych o eksmisji wydanych przed dniem 12 listopada 1994 r.,
  17. prowadzenie spraw związanych z wyliczaniem dodatków mieszkaniowych i ryczałtów,
  18. przygotowywanie decyzji administracyjnych o przyznaniu, odmowie przyznania dodatków mieszkaniowych lub wstrzymaniu wypłat dodatków mieszkaniowych,
  19. nadzorowanie pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz innych jednostek organizacyjnych miasta działających w zakresie pomocy społecznej,
  20. prowadzenie spraw związanych z procedurą udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zlecanych w drodze konkursów ofert,
  21. współpraca z samorządem powiatowym w podejmowaniu działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy i usługach poradnictwa zawodowego oraz szkoleniach,
  22. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia,
  23. opracowywanie projektów lokalnych programów na rzecz promocji zdrowia oraz na rzecz rozwiązywania problemów dot. patologii społecznej,
  24. realizacja zadań w zakresie opieki zdrowotnej usług opiekuńczych dla kombatantów i osób represjonowanych,
  25. podejmowanie działań mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie i zwalczanie narkomanii, HIV / AIDS w zakresie zadań należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego,
  26. współdziałanie z kierownikami zakładów opieki zdrowotnej w rozwiązywaniu zadań z zakresu opieki zdrowotnej mieszkańców miasta,
  27. prowadzenie spraw związanych z procedurą udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zlecanych w drodze konkursu ofert,
  28. opracowywanie projektów aktów prawnych dot. tworzenia, przekształcania i likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej na terenie miasta,
  29. sprawowanie nadzoru w zakresie działalności żłobka miejskiego,
  30. współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie problematyki zdrowia publicznego i promocji zdrowia,
  31. współpraca przy aktualizacji planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych miasta,
  32. prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych mieszkańców miasta,
  33. zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  34. współpraca z jednostkami organizacyjnymi, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami w zakresie wychowania w trzeźwości, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
  35. przygotowywanie projektów dokumentów i decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  36. kontrola zgodności prowadzonej działalności handlowej i gastronomicznej z warunkami zezwolenia na sprzedaż lub podawania napojów alkoholowych,
  37. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności oraz sprawowanie nadzoru nad jego przestrzeganiem,
  38. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Ostrołęki w sprawie czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych,
  39. przygotowywanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


  Ewidencje, archiwa, rejestry i wykazy:


  Kontakt:

  Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
  Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-03-14 15:14:17

  © 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008