Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Wydział/Referat/Biuro

Straż Miejska Ostrołęki

[ Kompetencje ]   [ Ewidencje/Rejestry ]   [ Kontakt ]


Kontakt

Grzegorz Gawkowski, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Ostrołęki

 • Telefon: +48 (29) 764-22-43 lub 764-68-11 wew. 351
 • Piotr Liżewski, Komendant Straży Miejskiej Ostrołęki

 • Telefon: +48 (29) 764-22-43 lub 764-68-11 wew. 352

 • Kompetencje

  Zakres spraw realizowanych przez Straż Miejską Ostrołęki określa ustawa o strażach gminnych oraz zarządzenie prezydenta w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Ostrołęce.

  Do zadań Straży Miejskiej Ostrołęki należy w szczególności:

  1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
  3. kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
  4. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
  6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
  7. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
  8. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
  9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  10. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb miasta,
  11. nadzór i obsługa miejskiego wizyjnego systemu monitoringu,
  12. współpraca z Wydziałem Dróg w zakresie odbioru pasa drogowego, w związku ze zdarzeniami na drogach w granicach administracyjnych miasta,
  13. nadzór nad osobami skazanymi wykonującymi prace społeczno-użyteczne na rzecz miasta,
  14. prowadzenie magazynu rzeczy znalezionych,
  15. współpraca z Policją w zakresie zapobiegania wykroczeniom i ich zwalczania,
  16. współdziałanie ze szkołami oraz instytucjami w zakresie zapobiegania patologiom społecznym,
  17. podejmowanie i inicjowanie innych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście.


  Ewidencje, archiwa, rejestry i wykazy:


  Kontakt:

  Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
  Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-03-14 15:14:17

  © 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008