Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Wydział/Referat/Biuro

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta

[ Kompetencje ]   [ Ewidencje/Rejestry ]   [ Kontakt ]


Kontakt


Kompetencje

Do właściwości Wydziału  Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta - należy prowadzenie spraw związanych z planowaniem rozwoju gospodarczego miasta, promocją miasta, realizacją zadań właścicielskich w spółkach prawa handlowego, ewidencją działalności gospodarczej, planowaniem i organizacją publicznego transportu zbiorowego, a w szczególności:

 1. prowadzenie prac związanych z prezentowaniem i promowaniem miasta na targach, wystawach, misjach gospodarczych i innych imprezach promocyjnych oraz współdziałanie w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 2. współpraca z placówkami dyplomatycznymi w kraju i za granicą w zakresie promocji miasta, pozyskiwanie nowych partnerów,
 3. planowanie rozwoju kontaktów zagranicznych miasta oraz koordynacja działań miejskich jednostek organizacyjnych w tym zakresie,
 4. realizacja partnerskich kontaktów zagranicznych w ramach zawartych umów i prowadzenie spraw w zakresie rozwijania współpracy zagranicznej,
 5. obsługa wyjazdów zagranicznych delegacji miasta oraz wizyt gości zagranicznych,
 6. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie polityki zagranicznej oraz promocji miasta,
 7. inicjowanie działań sprzyjających rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw,
 8. podejmowanie działań dla przedsięwzięć mających służyć lokalnemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu,
 9. współdziałanie z samorządem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi organizacjami pracodawców, bankami oraz innymi organizacjami przedsiębiorców w zakresie promocji i rozwoju przedsiębiorczości,
 10. monitoring realizacji Strategii Rozwoju Miasta przy współudziale komórek urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych,
 11. współpraca w opracowywaniu aktualizacji programów i analiz dotyczących w szczególności Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz dokumentów operacyjnych związanych z programowaniem  rozwoju regionalnego,
 12. realizacja prac w zakresie tworzenia Strategii Rozwoju Miasta oraz koordynacja wykonania programów i harmonogramów problemowych w tym zakresie,
 13. analiza tendencji rozwojowych na rynku lokalnym i regionalnym oraz monitorowanie procesów gospodarczych,
 14. współpraca z Rzecznikiem Prasowym w zakresie prowadzenia strony internetowej urzędu miasta,
 15. prowadzenie spraw związanych z promocją zatrudnienia, -
 16. promowanie przedsiębiorczości, w tym prowadzenie działalności informacyjno - oświatowej,
 17. sporządzanie projektów uchwał rady oraz informacji z ich realizacji, w zakresie właściwości wydziału,
 18. współdziałanie z innymi samorządami oraz lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie działania wydziału,
 19. prowadzenie spraw wynikających z funkcji właścicielskich w stosunku do spółek prawa handlowego z udziałem miasta,
 20. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji działalności gospodarczej,
 21. udzielanie porad dla osób podejmujących działalność gospodarczą,
 22. wykonywanie czynności sprawdzająco - kontrolnych wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 23. inicjowanie i prowadzenie działań związanych z promocją miasta we współpracy z komórkami urzędu i instytucjami zewnętrznymi,
 24. przygotowywanie publikacji i wydawnictw promocyjno - informacyjnych o mieście,
 25. opracowywanie, aktualizacja i realizacja planu transportu publicznego,
 26. prowadzenie spraw związanych  z realizacją porozumień międzygminnych  w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 27. badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem  potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej,
 28. współpraca z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. przy tworzeniu i aktualizacji rozkładów jazdy,
 29. określanie sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej,
 30. ustalanie stawek opłat za korzystanie  przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym nie jest miasto, zlokalizowanych  na liniach komunikacyjnych na obszarze właściwości organizatora,
 31. określanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
 32. określanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym nie jest miasto, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz informowanie o stawce  opłat za korzystanie z tych obiektów,
 33. wydawanie zgody na korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych  miasta,
 34. przygotowywanie i prowadzenie postępowań prowadzących do zawarcia umowy o świadczenie  usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 35. zawieranie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.


Ewidencje, archiwa, rejestry i wykazy:


Kontakt:

  Warning: sort() expects parameter 1 to be array, null given in /inc/temp/cSJ7fy on line 74

  Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /inc/temp/cSJ7fy on line 76

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-03-14 15:14:17

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008