Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Wydział/Referat/Biuro

Biuro Kontroli i Skarg

[ Kompetencje ]   [ Ewidencje/Rejestry ]   [ Kontakt ]


Kontakt

Ariusz Marek Wilemski, Kierownik Biura

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 217

 • Kompetencje

  Do właściwości Biura Kontroli i Skarg należy zapewnienie bieżącego nadzoru nad prawidłowością, sprawnością i efektywnością realizacji zadań przez wydziały, referaty i biura, organizowanie i koordynowanie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli, prowadzenie kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz kontroli podmiotów otrzymujących z budżetu miasta dotacje na cele publiczne, a w szczególności:

  1. opracowywanie projektów aktów prawnych prezydenta dotyczących szczegółowej procedury kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli,
  2. sporządzanie planów kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,
  3. badanie zgodności kontrolowanego postępowania z obowiązującymi aktami prawnymi,
  4. badanie efektywności działania i realizacji zadań przez wydziały, referaty i biura,
  5. ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości w działaniu wydziałów, referatów i biur,
  6. wskazywanie sposobów i środków umożliwiających likwidację stwierdzonych nieprawidłowości,
  7. sporządzanie materiałów pokontrolnych - protokołów i zaleceń pokontrolnych,
  8. sprawowanie nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych wydanych przez prezydenta oraz przez organy kontroli zewnętrznych,
  9. prowadzenie książki kontroli i udostępnianie jej organom kontrolującym,
  10. opracowywanie w oparciu o ustalenia kontroli informacji, analiz, ocen i wniosków i przedkładanie ich prezydentowi,
  11. prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli,
  12. koordynowanie prac w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz opracowywanie okresowych analiz w tym zakresie,
  13. opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli,
  14. sporządzanie informacji, sprawozdań w zakresie załatwiania skarg i wniosków obywateli,
  15. nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz archiwizacją akt spraw ostatecznie załatwionych w urzędzie,
  16. współpraca z komisją rewizyjną rady,
  17. nadzór nad realizacją kontroli zarządczej w urzędzie.


  Ewidencje, archiwa, rejestry i wykazy:


  Kontakt:

  Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
  Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-03-14 15:14:17

  © 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008