Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Wydział/Referat/Biuro

Wydział Koordynacji Projektów i Zamówień Publicznych

[ Kompetencje ]   [ Ewidencje/Rejestry ]   [ Kontakt ]


Kontakt

Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska, Dyrektor Wydziału

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 283

 • Kompetencje

  Do właściwości Wydziału Koordynacji Projektów i Zamówień Publicznych  należy wykonywanie zadań związanych z zamówieniami na dostawy, usługi i roboty budowlane, zapewnienie zgodności przeprowadzanych procedur zamówień publicznych z obowiązującym prawem krajowym i unijnym oraz informowanie instytucji pośredniczącej o terminach i wynikach postępowań na roboty budowlane, dostawy i usługi objęte projektem  oraz pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków zewnętrznych, a w szczególności:

  1. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie  wniosków poszczególnych wydziałów, referatów i biur  urzędu z wyłączeniem  miejskich jednostek organizacyjnych,
  2. opracowywanie regulaminu udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej,
  3. udzielanie wyjaśnień miejskim jednostkom organizacyjnym w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
  4. opracowywanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych,
  5. prowadzenie rejestru zamówień publicznych i odwołań,
  6. występowanie w imieniu miasta do urzędu zamówień publicznych,
  7. zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej  miasta ogłoszeń o zamówieniu publicznym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  8. bieżące monitorowanie możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
  9. stała współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowania projektów oraz koordynacja działań podczas realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
  10. współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie tworzenia wspólnych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
  11. przygotowanie i/lub koordynowanie przygotowań wniosków o dofinansowanie  ze środków zewnętrznych- przy współudziale właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu, kompletowanie niezbędnych dokumentów
  12. nadzór nad prawidłowym- z punktu widzenia obowiązujących przepisów i zawartych umów- przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
  13. prowadzenie spraw rozliczeniowych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
  14. stała współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie i zarządzanie programami pomocowymi,
  15. podejmowanie innych działań mających na celu rozwój Miasta przy wykorzystaniu środków zewnętrznych,
  16. prowadzenie spraw związanych z obsługą projektu "Spr@wny Urząd-2/POKL/5.2.1/20130,3".


  Ewidencje, archiwa, rejestry i wykazy:


  Kontakt:

  Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
  Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-03-14 15:14:17

  © 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008