Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 2093 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Wydział/Referat/Biuro

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

[ Kompetencje ]   [ Ewidencje/Rejestry ]   [ Kontakt ]


Kontakt

Grzegorz Sul, Z-ca Dyrektora Wydziału

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 390
 • Elżbieta Godlewska, Dyrektor Wydziału

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 252

 • Kompetencje

  Do właściwości Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy prowadzenie spraw związanych z tworzeniem mieszkaniowego zasobu miasta, utrzymaniem miejskiej infrastruktury usług komunalnych oraz spraw związanych z ochroną środowiska, a w szczególności:

  1. prowadzenie całości działań na rzecz utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego miasta oraz nadzorowanie jednostek i instytucji odpowiedzialnych za ten stan,
  2. oświetlenie ulic, targowiska i parkingi oraz utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym,
  3. sprawowanie nadzoru nad eksploatacją komunalnych wodociągów i kanalizacji, wysypisk oraz nad utrzymaniem i pielęgnacją istniejących oraz tworzeniem nowych terenów zieleni miejskiej,
  4. planowanie budowy, prowadzenie ewidencji oraz dokonywanie okresowych przeglądów awaryjnych ujęć wody,
  5. współdziałanie w zaopatrzeniu miasta w niezbędne dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu,
  6. przygotowywanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa,
  7. przygotowywanie i nadzór nad przebiegiem akcji "Sprzątanie Świata",
  8. likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
  9. utrzymanie czystości i porządku (w tym utrzymaniem zimowym) przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina (Miasto Ostrołęka) oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych, niezależnie od kategorii tych dróg,
  10. budowa, remonty i utrzymanie wiat przystankowych zlokalizowanych na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina (Miasto Ostrołęka) oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych, niezależnie od kategorii tych dróg,
  11. egzekwowanie przestrzegania warunków wynikających z regulaminu targowisk oraz zawartych umów w zakresie urządzania i funkcjonowania targowisk i parkingów,
  12. współdziałanie z referatem zarządzania kryzysowego w zakresie koordynacji działalności miejskich służb komunalnych w warunkach klęsk żywiołowych i współdziałanie z jednostkami w zakresie usuwania awarii technicznych,
  13. prowadzenie spraw w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji wałów przeciwpowodziowych,
  14. współdziałanie z referatem zarządzania kryzysowego w zakresie dokonywania okresowych przeglądów wałów przeciwpowodziowych,
  15. współpraca w zagospodarowywaniu terenów zieleni, osiedli mieszkaniowych, szkół i przedszkoli,
  16. nadzór nad utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej oraz grobów wojennych,
  17. koordynacja akcji zima oraz sprawowanie nadzoru nad jej należytym przebiegiem,
  18. współpraca i nadzór nad zakładem zajmującym się aktywnym zwalczaniem bezrobocia,
  19. przestrzeganie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt,
  20. nadzór nad rejestracją psów,
  21. wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,
  22. wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie i utrzymanie chartów,
  23. ustalanie linii brzegowej dla gruntów pokrytych wodami,
  24. współdziałanie z jednostkami właściwymi w sprawach ochrony środowiska w celach przedstawiania raportów o stanie środowiska oraz wyników badań o występujących zagrożeniach,
  25. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
  26. realizacja zadań związanych z ochroną roślin,
  27. ograniczanie lub zakazywanie używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych ciekach lub zbiornikach wodnych, jeżeli jest to konieczne do utrzymania środowiska we właściwym stanie,
  28. określanie w drodze decyzji, dla jednostek organizacyjnych dopuszczalnego hałasu przenikającego do środowiska,
  29. uchylanie lub zmienianie decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza,
  30. nakładanie na jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność powodującą wprowadzanie substancji zanieczyszczających obowiązku prowadzenia pomiarów stężeń tych substancji w powietrzu,
  31. zobowiązywanie inwestora, a także właściciela, zarządcę lub posiadacza obiektu budowlanego albo zespołu obiektów do przedstawienia oceny oddziaływania na środowisko w stosunku do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.
  32. przyznawanie odszkodowań dla właścicieli w przypadku gdy woda płynąca, stanowiąca własność Państwa zajmie trwale naturalny grunt nie stanowiący własności Państwa,
  33. przygotowywanie pozwoleń wodno-prawnych na eksploatację urządzeń wodnych służących do ujmowania wody podziemnej oraz urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniami,
  34. udzielanie pozwolenia wodno-prawnego na wznowienie obiektu budowlanego na obszarach nie obwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi ,
  35. uzgadnianie lokalizacji oraz warunków realizacji obejmującej urządzenia wodne, których wykonanie wymaga wodno-prawnego pozwolenia,
  36. przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt Państwa za zwrotem części kosztów, urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych wsi,
  37. rozstrzyganie sporów powstałych w związku z pozwoleniami wodno-prawnymi, a ponadto:
   1. o przekazywanie nadwyżek wody,
   2. o udział w kosztach wykonania oraz utrzymania budowli i murów tworzących brzeg wody,
   3. o rozgraniczanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi z gruntami przyległymi do tych wód,
   4. o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego,
   5. przynależność do spółki wodnej oraz wysokość składek i innych świadczeń członków spółki,
  38. tworzenie spółek wodnych i zatwierdzanie ich statutów,
  39. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych i ich związków,
  40. przygotowywanie pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód powierzchniowych i podziemnych,
  41. przygotowywanie pozwoleń wodno-prawnych na wydobywanie żwiru, piasku i innych materiałów na obszarze zagrożonym powodzią oraz z wód żeglownych,
  42. przygotowywanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę,
  43. wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,
  44. określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
  45. nakładanie obowiązków wynikających z planów urządzania lasów,
  46. przygotowywanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
  47. przygotowywanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów, kontrola oraz wymierzenie kar pieniężnych za ich samowolne usuwanie,
  48. prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajoznawczych,
  49. nadawanie uprawnień społecznych opiekunów przyrody,
  50. wyrażanie zgody na zmianę przeznaczenia terenów ze starodrzewem,
  51. prowadzenie spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego,
  52. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i poszczególnych składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne,
  53. wydawanie i cofanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych powyżej jednego tysiąca ton rocznie,
  54. wydawanie zezwoleń odbiorcom odpadów niebezpiecznych na usuwanie tych odpadów, w tym na transport, na ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie,
  55. przygotowywanie decyzji na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach innych składowisk,
  56. prowadzenie spraw zmiany lasu na użytek rolny w stosunku do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
  57. nadzór nad działalnością Zakładu Obsługi, Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia w Ostrołęce w zakresie spraw komunalnych,
  58. koordynacja działań związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym miasta, w tym lokalami socjalnymi,
  59. współpraca z wydziałem architektury i budownictwa w opiniowaniu i uzgadnianiu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  60. współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz referatem kultury, sportu i turystyki i referatem zarządzania kryzysowego w zakresie konserwacji i restauracji zabytków oraz opracowania planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla miasta,
  61. przekazywanie informacji w zakresie realizacji wskaźników ilościowych i jakościowych dot. oddziaływania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  62. realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:
   1. przygotowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń Prezydenta realizujących zadania nałożone przepisami ustawowymi,
   2. prowadzenie ewidencji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
   3. organizowanie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów,
   4. przygotowywanie decyzji, określającej obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych, wysokości opłat, sposób i terminy nakładane na właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów,
  63. przygotowywanie decyzji (pozwoleń) na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
  64. nadzór nad funkcjonowaniem i eksploatacją składowiska odpadów komunalnych,
  65. przygotowaniem planów, programów i informacji z działalności składowiska odpadów komunalnych,
  66. monitorowanie składowanych odpadów na składowisku z zachowaniem stosowanych przepisów.
  67. przygotowanie planów gospodarki odpadami i programów ochrony środowiska,
  68. przygotowanie informacji o realizacji planów gospodarki odpadami i programów ochrony środowiska,
  69. aktualizacja i wprowadzanie zmian do planów gospodarki odpadami i programów ochrony środowiska,
  70. określanie zasad współdziałania z przedstawicielami najemców w stosunku do budynków stanowiących współwłasność gminy albo komunalnych osób prawnych lub spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem gminy,
  71. koordynacja prac w zakresie utworzonych wspólnych zarządów budynków i współpraca z nimi,
  72. współdziałanie z Wydziałem Inwestycji i Funduszy Europejskich w zakresie zwiększania posiadanej bazy lokalowej w ramach budowy budynków mieszkalnych i socjalnych,
  73. bezpośrednia koordynacja zadań z zakresu eksploatacji remontów i modernizacji budynków i mieszkań oraz prowadzenia w tym zakresie rozliczeń,
  74. zwiększanie posiadanej bazy lokalowej skutkiem adaptacji strychów, poddaszy, pralni, suszarni i innych pomieszczeń nadających się na cele mieszkalne,
  75. reprezentowanie Miasta na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta na zebraniach "Wspólnot Mieszkaniowych".


  Ewidencje, archiwa, rejestry i wykazy:


  Kontakt:

  Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
  Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-03-14 15:14:17

  © 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008