Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Wydział/Referat/Biuro

Biuro Prawne

[ Kompetencje ]   [ Ewidencje/Rejestry ]   [ Kontakt ]


Kontakt

Janusz Kobyliński, Kierownik Biura

 • Telefon: +48 (29) 764 68 11 wew. 237

 • Kompetencje

  Do właściwości Biura Prawnego należy w ramach i na zasadach określonych odrębnymi przepisami ochrona porządku prawnego w funkcjonowaniu organów miasta i urzędu, a w szczególności:

  1. opracowywanie projektów: statutu miasta, statutów dla jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego, regulaminu organizacyjnego urzędu oraz ewentualnych zmian tych aktów,
  2. opracowywanie propozycji regulaminów pracy urzędu, nagród i premiowania, wykorzystania ZFŚS,
  3. opracowywanie propozycji aktów prawnych w sprawach powołania rzecznika dyscyplinarnego i komisji dyscyplinarnych,
  4. przygotowywanie w zakresie spraw związanych z organizacją urzędu projektów uchwał rady, zarządzeń prezydenta,
  5. przygotowywanie projektów umów cywilno - prawnych we współpracy z odpowiednimi wydziałami, biurami i referatami,
  6. wydawanie opinii prawnych dotyczących wszystkich etapów i elementów zarządzania, w których ma dojść do podjęcia decyzji o istotnym dla miasta znaczeniu gospodarczym i społecznym,
  7. udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  8. opiniowanie każdego aktu prawnego przed jego przedstawieniem organom miasta,
  9. sygnalizowanie o uchybieniach i zaniedbaniach w przestrzeganiu prawa przez organy miasta i urząd oraz skutkach z nich wypływających,
  10. wskazywanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych prowadzących do usunięcia przyczyn powstania uchybień - nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów miasta i urzędu lub nieprzestrzegania prawa,
  11. występowanie w charakterze pełnomocnika przed wszystkimi organami wymiaru sprawiedliwości lub innymi organami orzekającymi,
  12. podejmowanie czynności prawnych niezbędnych dla zabezpieczenia interesów majątkowych miasta, w tym przygotowywanie materiałów przy udziale właściwych komórek organizacyjnych,
  13. upowszechnianie znajomości prawa wśród pracowników urzędu,
  14. uczestniczenie w prowadzonych przez prezydenta i urząd rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym umów długoterminowych lub nietypowych albo dotyczących przedmiotu o znacznej wartości oraz zawieranych z kontrahentami zagranicznymi,
  15. nadzór prawny nad egzekucją należności,
  16. obsługa sesji rady.


  Ewidencje, archiwa, rejestry i wykazy:
   Brak ewidencji


  Kontakt:

  Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
  Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-03-14 15:14:17

  © 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008