Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 1917 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Wydział/Referat/Biuro

Audytor wewnętrzny

[ Kompetencje ]   [ Ewidencje/Rejestry ]   [ Kontakt ]


Kontakt

Józef Szymański, Audytor Wewnętrzny

 • Telefon: (+48 29) 764 68 11 w. 238

 • Kompetencje

  Do właściwości audytora wewnętrznego należy w szczególności:

  1. przygotowywanie na podstawie analizy ryzyka w porozumieniu z Prezydentem Miasta planu audytu wewnętrznego na rok następny,
  2. przedstawianie Prezydentowi Miasta zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Finansów:
   1. do końca roku - planu audytu na rok następny,
   2. do końca stycznia każdego roku - sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
  3. opracowywanie programu zadania audytowego w celu realizacji zadania audytowego, z uwzględnieniem wyników analizy ryzyka w obszarze objętym zadaniem.
  4. przeprowadzanie audytu wewnętrznego poprzez:
   1. czynności doradcze, w tym składanie wniosków Prezydentowi Miasta, mające na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu,
   2. dokonywanie oceny kontroli zarządczej, w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie.
  5. dokonywanie rzetelnego, obiektywnego i niezależnego:
   1. ustalenia stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania Urzędu,
   2. określenia oraz analiz przyczyn i skutków uchybień,
   3. przedstawienia zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia zmian,
   4. prowadzenia systematycznej oceny kontroli zarządczej.
  6. prowadzenie akt audytu wewnętrznego:
   1. bieżących - w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zadań audytowych,
   2. stałych - w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego.
  7. sporządzanie i przekazywanie Prezydentowi Miasta sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego wraz z ujętymi ustaleniami i zaleceniami poczynionymi w trakcie przeprowadzania zadania,
  8. przeprowadzanie poza planem audytu zadań audytowych na wniosek Prezydenta Miasta, lub z własnej inicjatywy - w uzgodnieniu z Prezydentem,
  9. przeprowadzanie czynności sprawdzających poprzez dokonanie oceny dostosowania działań Urzędu do zgłoszonych w sprawozdaniu uwag i wniosków,
  10. wykonywanie czynności doradczych na wniosek Prezydenta lub jako część zadań audytowych związanych z badaniem kontroli zarządczej w Urzędzie,
  11. przeprowadzanie na podstawie upoważnienia Prezydenta audytów wewnętrznych w Urzędzie oraz w uzasadnionych przypadkach w jednostkach organizacyjnych.


  Ewidencje, archiwa, rejestry i wykazy:
   Brak ewidencji


  Kontakt:

  Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
  Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-03-14 15:14:17

  © 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008