Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 270 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Zakres kompetencji

Kompetencje Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta:

 1. wykonuje uchwały Rady Miasta i zadania Miasta określone przepisami prawa,
 2. kieruje bieżącymi sprawami Miasta i reprezentuje je na zewnątrz,
 3. jako Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Prezydent Miasta nadzoruje w szczególności sprawy:

 1. obsługi prawnej,
 2. działalności kontrolnej Urzędu Miasta oraz realizacji wniosków pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,
 3. bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 4. zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, ochrony przeciwpowodziowej, koordynowania spraw związanych z działalnością Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
 5. planowania oraz koordynacji przedsięwzięć obrony cywilnej i powszechnej samoobrony na terenie miasta, spraw obronnych oraz świadczeń na rzecz obrony i w celu zwalczania klęsk żywiołowych, ochrony przeciwpożarowej,
 6. audytu wewnętrznego,
 7. współdziałania z organami samorządowymi i właściwymi organami administracji rządowej,
 8. związane z kreowaniem, programowaniem i promocją rozwoju gospodarczego miasta, realizacją zadań właścicielskich w spółkach prawa handlowego,
 9. współdziałania ze środkami masowego przekazu,
 10. ochrony informacji niejawnych,
 11. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 12. osób niepełnosprawnych,
 13. oświaty i wychowania.

Pod bezpośrednim nadzorem Prezydenta Miasta wykonują zadania:

 1. Sekretarz Miasta,
 2. Skarbnik Miasta,
 3. Straż Miejska Ostrołęki,
 4. Biuro Kontroli i Skarg,
 5. Biuro Prawne,
 6. Referat Zarządzania Kryzysowego,
 7. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta,
 8. Wydział Oświaty,
 9. Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 10. Audytor Wewnętrzny,
 11. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
 12. Pełnomocnik ds. komunikacji społecznej i obsługi inwestora,
 13. Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych.
 14. Rzecznik prasowy.

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Karol Olszewski. Ostatnia aktualizacja: 2008-08-28 10:05:29

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008