Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 35348 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Komisja Rady Miasta

Komisja Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców

Więcej: [ posiedzenia komisji » ]


Kompetencje Komisji:

Do przedmiotowego zakresu działania Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców należy w szczególności:

 • sprawy statutowo-regulaminowe samorządu miejskiego,
 • sprawy dotyczące stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze Miasta w zakresie:
  1. wewnętrznego ustroju Miasta,
  2. organizacji urzędów i instytucji miejskich,
  3. zasad zarządzania mieniem Miasta,
  4. zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 • sprawy porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
 • opiniowanie projektów uchwał, pod względem ich zgodności z prawem,
 • czuwanie nad sprawami dotyczącymi praw i obowiązków radnych,
 • współpraca z samorządami mieszkańców oraz wymiana doświadczeń służących doskonaleniu działalności organów samorządowych osiedli,
 • inicjowanie i organizowanie przy udziale kierownika Kancelarii Rady Miasta i Sekretarza Miasta spotkań mieszkańców osiedli z radnymi, Prezydentem Miasta, Kierownictwem Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz służb inspekcji i straży,
 • propagowanie inicjatyw osiedlowych, inicjowanie konkursów służących podniesieniu estetyki, ładu przestrzennego i publicznego, kultury i wiedzy o Mieście, służących integracji osiedlowej wspólnoty mieszkańców,
 • ocena współdziałania Prezydenta Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz służb, inspekcji i straży z organami samorządów osiedlowych,
 • kontrola działalności Prezydenta i jednostek zajmujących się przedmiotowymi sprawami.


Skład Komisji:

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2011-11-04 15:34:38

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008