Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 35348 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Komisja Rady Miasta

Komisja Budżetu i Finansów

Więcej: [ posiedzenia komisji » ]


Kompetencje Komisji:

Do przedmiotowego zakresu działania Komisji Budżetu i Finansów należy w szczególności:

 • problematyka budżetu Miasta, opiniowanie sprawozdań z działalności finansowej Miasta,
 • opiniowanie spraw podatków i opłat lokalnych,
 • opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach gospodarki finansowej, a w szczególności dotyczących:
  1. nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,
  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich nabywania, zbywania i wykupu przez Prezydenta,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych, zaciągniętych przez Prezydenta w roku budżetowym,
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
  6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów akcji przez Prezydenta,
 • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,
 • opiniowanie spraw z zakresu określenia wysokości sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • opiniowanie spraw z zakresu współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku,
 • kontrola Prezydenta i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarki finansowej.


Skład Komisji:

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Grzegorz Szymański. Ostatnia aktualizacja: 2011-11-04 15:34:38

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008