Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 243 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Zadanie 4

IV Zasada przewidywalności

zadanie:
"Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie/powiecie aktualny strategiczny dokument rozwojowy"

Zadanie polega na opracowaniu wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom.

Zadanie jest wykonane, gdy:

 • samorząd posiada wieloletni plan inwestycyjny (WPI) zgodny ze strategią rozwoju,
 • sporządzenie WPI zostało poprzedzone rzetelnym oszacowaniem możliwości finansowania inwestycji ze źródeł własnych i obcych, czyli sporządzeniem wieloletniego planu finansowego (WPI),
 • zestaw zadań inwestycyjnych jest dostosowany do możliwości finansowych samorządu w perespektywie kilku kolejnych lat,
 • mieszkańcy są zaangażowani w proces wnioskowania zadań inwestycyjnych do realizacji,
 • w trakcie procesu planowania ustalono przejrzyste kryteria hierarchizacji proponowanych zadań inwestycyjnych, a następnie dokonano oceny ważności zadań według tych kryteriów,
 • ostateczny wybór inwestycji do realizacji należy do specjalnie powołanej komisji, w skład której wchodzą nie tylko pracownicy urzędu, ale także przedstawiciele innych jednostek, instytucji i przedsiębiorstw z terenu gminy,
 • WPF i WPI zostały zatwierdzone przez radę gminy,
 • dokument WPI zawiera procedurę aktualizacji i monitorowania realizacji inwestycji z udziałem przedstawicieli mieszkańców,
 • został opracowany materiał, w którym mieszkańcy zostali skutecznie i w sposób zrozumiały poinformowani o planach inwestycyjnych samorządu,
 • samorząd okresowo z udziałem społęczności lokalnej przegląda swój plan inwestycyjny, koryguje go i wydłuża horyzont planowania w miarę potrzeb, aby był on stale aktualny i dawał perspektywę rozwoju na kilka lat naprzód.

Termin realizacji zadania ustala się na koniec maja 2005 r.

Sposób raportowania realizacji:

 • krótki raport z przebiegu prac nad WPF i WPI,
 • uchwała rady o przyjęciu WPF i WPI - nr i data uchwały, link do strony urzędu, gdzie zostały zamieszczone dokumenty WPF i WPI,
 • materiał przybliżający WPF i WPI mieszkańcom umieszczony na stronie urzędu - link do strony,
 • krótki raport na temat sposobów przekazania mieszkańcom materiału przybliżającego WPF i WPI (poza zamieszczeniem tekstu na stronie).

Zespół zadaniowy:
Marianna Zaborowska - przewodnicząca,
Bożenna Gutowska-Jezierska - członek,
Ewa Waszkiewicz-Sznyter - członek,
Marzena Mieczkowska - członek,
Monika Kowalczyk - członek,
Tomasz Kania - członek.


Realizacja zadania

Pod koniec prac zmierzających do opracowania projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie "Strategii Rozwoju Miasta do 2010 roku", wprowadzona została zmiana przepisów w zakresie prawa ochrony środowiska, nakładająca obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko m.in. na projekty polityk, strategii, planów lub programów (art. 40 ustawy Prawo ochrony środowiska). W związku z powyższym oraz z uwagi na fakt, iż strategia obejmuje swym zasięgiem całe miasto, a jej zapisy mają charakter ogólny i stanowią jedynie wyznaczniki kierunków rozwoju, wystąpiono o wyrażenie zgody o odstąpienie od postępowania oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie ze wskazaniem w ustawie, wystąpienie skierowane zostało do Wojewody Mazowieckiego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Jednocześnie projekt uchwały poddany został procesowi legislacji uzyskując aprobatę poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zaktualizowana "Strategia Rozwoju Miasta do 2010 roku" została przyjęta przez Radę Miejską w Ostrołęce dn. 08-12-2005.

Uchwalona Strategia Rozwoju posiada „System monitoringu strategii”. strategia opracowana została w 2000 roku, raport z jej realizacji opracowany został i przedstawiony Radzie Miejskiej w grudniu 2003 roku. Obecnie opracowany został projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Ostrołęki do 2010 r.”, będący jej aktualizacją. Przygotowanie projektu poprzedziła konsultacja społeczna przeprowadzona w drodze ankiet i propozycji zgłaszanych przez mieszkańców miasta oraz przedstawicieli różnych grup społecznych, jednostek i zakładów pracy z terenu miasta. W aktualizacji dokonano przesunięć horyzontów czasowych niektórych zadań strategicznych, wprowadzeniu nowych programów strategicznych, korekt w opisie zadań.

Niektóre cechy Strategii Rozwoju Miasta do 2010 roku":

 • opracowanie strategii poprzedzone zostało opracowaniem diagnozy stanu miasta, która została zaktualizowana prze opracowaniu raportu o stanie realizacji strategii
 • zarówno opracowanie strategii rozwoju miasta jak i przygotowanie projektu uchwały zmieniającej strategię, dokonane zostało przy czynnym udziale społeczności lokalnej
 • Strategia została zatwierdzona Uchwałą nr 262/XXVI/2000 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 27 października 2000 r. Otatnia aktualizacja Strategii została przeprowadzona dn. 8-12-2005 r. (Uchwała Nr 422/XLVII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce)

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Daniel J. Kołoszko. Ostatnia aktualizacja: 2005-06-13 08:32:44

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008