Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 33926 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Jednostka organizacyjna Miasta

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

 1. Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
 2. Poradnia zatrudnia specjalistów: psychologów, pedagogów i logopedów i doradców zawodowych.
 3. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i bezpłatne. Poradnia jest czynna w ciągu całego roku, również w wakacje i ferie zimowe.
 4. Poradnia realizuje zadania przez:
  diagnozowanie, opiniowanie, działalność terapeutyczną, prowadzenie grup wsparcia, prowadzenie mediacji, interwencję kryzysową, działalność profilaktyczną, poradnictwo, konsultacje, działalność informacyjno-szkoleniową.
 5.     Do zadań poradni należy w szczególności:
  1. diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: predyspozycji i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczenia się (dysleksja);
  2. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym: szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi;
  3. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym:
   • dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi,
   • niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem  społecznym oraz ich rodzin;
  4. pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu  kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
  5. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami  kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;
  6. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci młodzieży;
  7. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;
  8. współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu  się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
  9. współpraca z przedszkolami. szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających;
  10. współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  11. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
  12. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;
  13. prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
  14. udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i specjalistom udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.
 6. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie miasta Ostrołęki.
 7. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela Poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 8. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia.
 9. W Poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 10. Sekretariat Poradni jest czynny od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00


Kierownictwo

 • Dyrektor Poradni


Kontakt:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
07-410 Ostrołęka, ul. Oświatowa 1
tel./fax +48 (29) 760-45-36,

email: pppostroleka@o2.pl
Strona internetowa: ppp.ostroleka.pl

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Karol Olszewski. Ostatnia aktualizacja: 2013-07-29 14:55:52

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008