Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 33926 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Jednostka organizacyjna Miasta

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej


Podstawa prawna

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce, zwany dalej "Organizatorem" działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy:

 1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.135 ze zm.),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
 3. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202),
 4. Statutu Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej nadanego Uchwałą Nr 660/LXVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2014r.

Organizator jest jednostką organizacyjną Miasta Ostrołęki, nieposiadającą osobowości prawnej. Siedzibą Organizatora jest Ostrołęka ul. Poznańska 34/36. Obszarem działania Organizatora jest Ostrołęka.


Przedmiot działalności

Organizator organizuje rodzinne formy pieczy zastępczej.

 1. Do zadań Organizatora należy w szczególności:
  • przygotowanie rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka,
  • objęcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Pracownicy zatrudnieni dotychczas w Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Placówce Pieczy Zastępczej "Korczakówka" stają się pracownikami Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce z dniem jego utworzenia.


Organizacja i zarządzanie

 1. Organizatorem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Organizatora.
 2. Kierownika zatrudnia Prezydent Miasta Ostrołęki.
 3. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Organizatorze.
 4. Kierownik jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji do realizacji statutowych zadań Organizatora.


Kierownictwo


Kontakt:

ul. Poznańska 34/36
07-410 Ostrołęka

e-mail: orpz-ostroleka@wp.pl
tel/fax: 29 694 43 95
godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-16.00.

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Karol Olszewski. Ostatnia aktualizacja: 2013-07-29 14:55:52

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008