Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Biuletyn odwiedzono: 33889 razy
Szukaj w biuletynie:
:: Jednostka organizacyjna Miasta

Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.


Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o.

ARR jest spółką prawa handlowego, powstałą z przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziałowcami Spółki są:

 1. Miasto Ostrołęka - 200 udziałów (87,34%)
 2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ostrołęce - 20 udziałów (8,73%)
 3. Osoby fizyczne - 9 udziałów (3,93%)

Głównymi celami statutowymi Agencji są:

 1. Wspieranie istniejących i inicjowanie nowych działań ze szczególnym ich ukierunkowaniem na tworzenie nowych miejsc pracy, prowadzenie działań na rynku pracy, rozwój przedsiębiorczości, działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób i grup wymagających wsparcia, wprowadzanie menedżerskiego modelu zarządzania, osiąganie dużej efektywności i rentowności przedsięwzięć, realizację produkcji nowoczesnych wyrobów i technologii, wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego.
 2. Inspirowanie związków pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej i innych celów zgodnych z umową Spółki.

Spółka działa w sferach:

 1. pomocy społecznej,
 2. rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej,
 3. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
 5. wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości,
 6. nauki, edukacji i oświaty,
 7. ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 8. upowszechnia niania i ochrony wolności, swobód obywatelskich i rozwoju demokracji,
 9. upowszechniania i ochrony praw konsumenckich,
 10. działania na rzecz integracji europejskiej,
 11. promocji i organizacji wolontariatu.

Celem działania Spółki nie jest osiąganie zysku. Dochód z działalności przeznaczany jest na cele statutowe.

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych i finansowych wspierających przemiany gospodarcze oraz rozwój przedsiębiorczości, opracowanie i wdrażanie projektów wymagających wsparcia finansowego, doradztwa i oceny przedsięwzięć.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, należy:

 1. sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności;
 2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 3. wyrażanie zgody dotyczącej operacji finansowych o wartości przekraczającej 1/2 wartość kapitału zakładowego;
 4. uchwalanie rocznych planów działalności Spółki, w tym planu wydatków i dochodów;
 5. opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 6. opiniowanie wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysków lub pokrycia strat;
 7. wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalania zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu;
 8. opiniowanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników;
 9. wyrażanie zgody w sprawach otwierania przez Spółkę oddziałów i zakładów oraz uczestnictwa w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Majątek i finanse: Majątek Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Ostrołęce na dzień 31.12.2004 r. wynosi 345.868 zł
Miasto Ostrołęka objęło udziały Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. o wartości nominalnej 200.000 zł
Zysk Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. przeznaczany jest na cele statutowe i nie podlega wypłacaniu w formie dywidendy.
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. nie otrzymała pomocy publicznej.


Kierownictwo


Kontakt:

Siedziba Spółki:
ul. Kilińskiego 10
07-410 Ostrołęka

Telefon: +48 (29) 760 51 33
Fax: +48 (29) 760 92 97
E-mail: arrost@wp.pl

Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. +48 (29) 764 68 11
Stronę redagował: Karol Olszewski. Ostatnia aktualizacja: 2013-07-29 14:55:52

© 2008 Copyright by UM Ostrołęki, 2008